Projekta LLI – 303 “Dzīve tīrākā vidē – labākai nākotnei!” ietvaros Liepājā 24.aprīlī notika trešais Kurzemes plānošanas reģiona organizētais seminārs no piecu semināru sērijas. Šoreiz semināra dalībnieki – pašvaldību pārstāvji no Latvijas un Lietuvas – iepazinās ar ESPON darbību, diskutēja par pārrobežu sadarbības nozīmību, kā arī uzklausīja Liepājas pieredzi – paveikto un turpmāk plānoto degradētu teritoriju sakopšanā un atdzīvināšanā uzņēmējdarbībai un sabiedrības dzīves videi.

Semināru ar savu prezentāciju atklāja ESPON jeb Eiropas teritoriālās attīstības un kohēzijas novērošanas tīkla direktore Ilona Raugze. Viņa informēja, ka organizācija tika izveidota 2002.gadā, lai atbalstītu politikas un Eiropas zinātniskās sabiedrības veidošanu teritoriālās attīstības un telpiskās plānošanas jomā un aicināja pašvaldību pārstāvjus aktīvāk izmantot ESPON sniegtās iespējas – veikt teritoriālās attīstības analīzi un scenāriju izstrādi, tādējādi atklājot reģionu teritoriālo kapitālu un potenciālu savas konkurētspējas stiprināšanai, teritoriālajai sadarbībai, ilgtspējīgai un līdzsvarotai attīstībai visas Eiropas kontekstā.

I.Raugze arī aicināja uz vēl aktīvāku pārrobežu sadarbību, jo tādējādi iespējams vēl efektīvāk mobilizēt resursus rezultatīvākam darbam, kā arī norādīja, ka nereti šķērslis efektīvākai pārrobežu sadarbībai ir dažādi normatīvie regulējumi, kas apgrūtina sadarbību. Tāpat viņa sniedza analītiskus piemērus par iekšēju perifēriju (atpaliekošu teritoriju ) veidošanos un riskiem, kādus šādas teritorijas rada Eiropas valstīm.

Ar nākamo prezentāciju uzstājās Gunārs Ansiņš, Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks pilsētas attīstības un sadarbības jautājumos, kas pastāstīja par Liepājas speciālās ekonomiskās zonas darbību un attīstību, sasniegumiem degradētu teritoriju pārveidē, pašvaldības pieredzi Karostas teritorijas iedzīvināšanā, pārvēršot to no vēsturiski militāra uz tūrisma un uzņēmējdarbības objektu. G.Ansiņš uzsvēra, ka būtiska ir daudzveidīgas infrastruktūras izveide un attīstība pilsētā, lai spētu piesaistīt gan uzņēmējus, gan veidotu patīkamu vidi pilsētniekiem un tās viesiem.

Savukārt ar pēdējo prezentāciju uzstājās Gints Reķēns, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Liepājas biznesa inkubatora vadītājs, kas stāstīja par inkubatora darbību, atbalsta iespējām uzņēmējiem, kā arī par jau atbalstītajiem projektiem, tai skaitā ar mērķi – atdzīvināt pamestas, degradētas ēkas un dot tām jaunu dzīvi kā tūrisma/viesmīlības objektiem.

Pēc prezentācijām semināra dalībnieki kopā ar Liepājas domes Attīstības pārvaldes vadītāju Mārtiņu Ābolu devās uz divām iepriekš degradētām teritorijām Liepājā, kas nu kļūst par pilsētas iedzīvotāju un viesu iemīļotām apskates un atpūtas vietām. Kā pirmo Latvijas un Lietuvas pašvaldību pārstāvji aplūkoja Zirgu salu. Šī teritorija pie Liepājas ezera iepriekš bijusi izgāztuve, taču šobrīd teritorijas attīstīšanas darbi turpinās un ir radīta infrastruktūra tūrismam – pastaigu taka un skatu platforma uz ezeru un tajā mītošajiem putniem. Pēc tam semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar Karostu – pašvaldības paveikto teritorijas sakopšanā un infrastruktūras attīstībā, lai uzlabotu dzīves vidi liepājniekiem, kas dzīvo Karostas teritorijā, kā arī veicinātu uzņēmēju interesi par teritorijas izmantošanu un piesaistītu tūristus.

Kurzemes plānošanas reģions kopā ar partneriem no Kurzemes pašvaldībām INTERREG Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmas 2014.-2020.gadam ietvaros īsteno projektu  LLI – 303, “Dzīve tīrākā vidē – labākai nākotnei!”  (“Clean Brownfields”). Tā mērķis ir nodrošināt no piesārņojuma brīvu, pievilcīgu dzīves un uzņēmējdarbības vidi vietējai sabiedrībai, atrisināt degradēto teritoriju problēmu Kurzemes reģionā un daļā Lietuvas teritorijas.

Semināra prezentācijas:

ESPON’s evidence and policy advice for promoting regional development and territorial cooperation. Ilona Raugze, Director of ESPON EGTC The role of Liepaja City and Liepaja Special Economic Zone for promoting business development and living environment. Gunārs Ansiņš, Deputy Chairman of Liepāja City Development and Cooperation Issues Contribution of Liepaja Business Incubator – new business activities to revitalize neglected localities. Gints Reķēns, Head of Liepāja Business Incubator, Investment and Development Agency of Latvia

Vairāk par projektu var uzzināt Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā: https://www.kurzemesregions.lv/projekti/pievilciga-dzives-vide/brownfields/

Informāciju sagatavoja:

Laura Homka                                                                                                                                                                                                                                                  projekta sabiedrisko attiecību speciāliste                                                                                                                                                                                        laura.homka@kurzemesregions.lv