Projekta Nr. 3.1.1.2.i.0/1/22/I/VARAM/001

Projekts ir paredzēts, lai sniegtu atbalstu pašvaldībām tām deleģēto autonomo funkciju izpildē, identificējot jomas, kurās ir nepieciešami uzlabojumi vai iedzīvinot  jaunu pašvaldībām deleģēto funkciju veiksmīgu izpildi. Lai rīcības būtu mērķētas, ir plānots veikt pašvaldību publisko pakalpojumu novērtējumu, nodrošināt metodoloģisko atbalstu speciālistu darba kvalitātes uzlabošanai, kā arī sniegt atbalstu publisko pakalpojumu plānošanas un sniegšanas veidu izmēģināšanai.

Projekta mērķis ir celt pašvaldību kapacitāti to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai administratīvi teritoriālās reformas kontekstā, lai tās spētu nodrošināt tām likumos noteikto autonomo funkciju izpildi salīdzināmā kvalitātē un pieejamībā, kā arī spētu sniegt iedzīvotājiem kvalitatīvus pakalpojumus par samērīgām izmaksām atbilstoši aktuālajām demogrāfiskajām tendencēm.

Projekta īstenošanā ir iesaistīti visu Latvijas Republikas pašvaldību un plānošanas reģionu speciālisti, kas strādā ar attīstības plānošanas jautājumiem, nozaru eksperti un pašvaldības pakalpojumu sniedzēji, arī pašvaldību vadībā esošās amatpersonas un pašvaldību sniegto pakalpojumu saņēmēji. Latvijas plānošanas reģionu loma šajā projektā ir nodrošināt reģionālai un vietējai specifikai piemērotus risinājumus pakalpojumu sniegšanā un kvalitātes uzlabošanā. Katrā reģionā plānots organizēt mācību seminārus un citus kapacitāti stiprinošus pasākumus pakalpojumu pilnveidošanai, tai skaitā vērtējot labas pārvaldības principus, labākajām pašvaldību idejām nodrošinot atbalstu to īstenošanai vai testēšanai pašvaldībās. Prasmju un zināšanu uzlabošanai, kā arī publisko pakalpojumu efektivitātes uzlabošanai investīcijas projekta īstenošanā iesaistīto institūciju darbiniekiem tiks organizēti ārvalstu pieredzes apmaiņas braucieni.

Ir sagaidāms, ka projekts veicinās administratīvi teritoriālās reformas rezultātā izveidoto pašvaldību darba efektivitāti, tajā skaitā nodrošinot kvalitatīvāku publisko pakalpojumu pieejamību un vienlaikus nepalielinot to uzturēšanas izdevumus ilgtermiņā visās pašvaldībās. Tādejādi būs sasniegts viens no ATR mērķiem – nodrošināt pašvaldībām likumos noteikto autonomo funkciju izpildi salīdzināmā kvalitātē un pieejamībā, kā arī sniegt iedzīvotājiem kvalitatīvus pakalpojumus par samērīgām izmaksām.

Projekta partneri:

  • Vides un reģionālās attīstības ministrija (Vadošais partneris);
  • Latgales plānošanas reģions;
  • Vidzdemes plānošanas reģions;
  • Zemgales plānošanas reģions;
  • Kurzemes plānošanas reģions;
  • Rīgas plānošanas reģions.

Projekta finansējums:

  • 3 025 000.00 EUR, tai skaitā Atveseļošanas fonda finansējums 2 500 000.00 EUR apmērā un valsts budžeta līdzekļi 525 000.00 EUR.

Īstenošanas laiks:

  • 08.05.2023. – 30.06.2026.

Projekta kontaktpersona Kurzemes plānošanas reģionā:

Zane Gaile
Mob. +371 29206098
zane.gaile@kurzemesregions.lv