Šī gada 26.februārī Jūrkalnē, kafejnīcā “Zaķu krogs” uz kārtējo apmācību semināru pulcējās uzņēmēji, kas ieinteresēti Kurzemes kā makšķerēšanas tūrisma galamērķa attīstībā.

Ja iepriekšējie semināri vairāk tika veltīti teorētiskai informācijas apguvei, tad šoreiz semināra dalībnieki aktīvi darbojās, sagatavojot savus individuālos tūrisma pakalpojumus un veidojot kompleksos makšķerēšanas tūrisma piedāvājumus. Tā kā dalībnieku vidū ir gan naktsmītņu piedāvātāji, gan makšķerēšanas gidi un ēdināšanas pakalpojumu sniedzēji, tad galarezultātā tapa iestrādes jauniem, potenciāli atraktīviem un kvalitatīviem produktiem. Jaunizveidotās tūrisma paketes tiks slīpētas un pilnveidotas vēl nākamajā, semināru ciklu noslēdzošajā nodarbībā, kas notiks 8.martā.

Papildus praktiskajām nodarbībām seminārā vārds tika dots arī pašiem uzņēmējiem, kas dalījās pieredzē gan savu makšķerēšanas tūrisma produktu veidošanā, gan arī stāstīja par gūtajām atziņām, piedaloties starptautiskajās tūrisma izstādēs un tur popularizējot pirmos atsevišķos, individuāli izstrādātos makšķerēšanas tūrisma piedāvājumus “Jūras velocope” un “Brienam un ķeram!”. Jāteic, ka izstādēs un savu produktu veidošanā gūtās atziņas lieti noderēja arī praktiskās darbošanās sadaļā, jo uzņēmēji jauno produktu veidošanā varēja ielikt savu personisko pieredzi, akcentējot lietas, kam jāpievērš īpaša vērība, un pamatojot, kādēļ dažām niansēm nav pievēršama īpaša vērība. Tomēr, darbojoties kopā, visi atzina, ka šādi – uz savstarpējo sadarbību balstoties – veidoti tūrisma piedāvājumi ir pilnīgāki un kvalitatīvāki.

Ar lielu interesi semināra dalībnieki uzklausīja Ingus Antonoviča stāstījumu par projekta partneru sanāksmē Tallinā (4.-5.02.2019.) diskutēto. Šī sanāksme tika veltīta makšķernieka ētikas kodeksa izstrādei, un līdzās citu valstu makšķerēšanas gidiem savu ieguldījumu šī dokumenta sagatavošanā sniedza arī Kurzemes pārstāvis.

Makšķernieka ētikas kodekss ir pamatdokuments, pēc kā vadīsies visu projekta partnervalstu sertificētie makšķerēšanas gidi. Dokumentā galvenie akcenti ir likti uz videi draudzīgu darbību, pēc iespējas mazāku kaitējumu nodarot zivīm, un apkārtējai videi, kā arī sniedzot ieteikumus gan specifiskos ar makšķerēšanu saistītos jautājumos, gan makšķerēšanas inventāra un tehnikas izvēlē, gan arī cilvēka uzvedībai dabā.

Apmācību semināru cikls tiek rīkots projekta RETROUT (R065) ietvaros, aktivitātē “Makšķerēšanas tūrisma galamērķu veidošana”.

Nākamais seminārs notiks8.martā, viesu namā “Imantas”, Labragā

Semināra materiāli:

Informāciju sagatavoja:

Zane Gaile T.:29206098, zane.gaile@kurzemesregions.lv