Lai Strazdes bērnu nama darbinieki labāk izprastu gaidāmās pārmaiņas bērnu ārpusģimeņu aprūpē, kas Latvijā gaidāmas deinstitucionalizācijas (DI) ietvaros, un spētu savlaicīgi tām sagatavoties, Strazdes bērnu nama vadība uz tikšanos ar darbiniekiem 15.aprīlī aicināja DI projekta  “Kurzeme visiem” vadītāju.

Tikšanās laikā piedalījās teju visi bērnu nama darbinieki – gan sociālie aprūpētāji un audzinātāji, gan arī administratīvais un tehniskais personāls. Tā kā bērnu nama vadītāja Inga Fabriciusa darbiniekus jau iepriekš bija informējusi gan par DI procesu Latvijā, gan par projekta “Kurzeme vsiem” galvenajām aktivitātēm un tuvākajiem notikumiem, darbinieki projekta vadītāju  Ingu Kalniņu sagaidīja ar jau konkrētiem jautājumiem.
Jautājumi bija gan par DI procesa kopējo norisi, bērnu namu pakalpojuma alternatīvām un finansējumu piesaistes iespējām pakalpojumu dažādošanai, gan par darba vietu saglabāšanu, darbinieku pārkvalifikācijas iespējām un bērnu likteni nākotnē.

Sarunu laikā tika skartas arī tādas tēmas kā audžuģimeņu godprātīgums, bērnu nevēlēšanās doties uz audžuģimenēm un bērnu ekonomiskā izmantošana. Darbinieki tika aicināti izteikt priekšlikumus par viņuprāt piemērotākajiem pasākumiem, kas veicinātu atbildīgu potenciālo audžuģimeņu un adoptētāju piesaisti un kopējo sabiedrības attieksmes maiņu par bērniem ārpusģimeņu aprūpē, tai skaitā bērnu namos.

Tā kā jau šogad, 2016.gadā, ir plānots, ka tiks izstrādāti visu Latvijā esošo bērnu aprūpes institūciju reorganziācijas plāni, projekta “Kurzeme visiem” vadītāja I.Kalniņa Strazdes bērnu nama darbiniekus aicināja būt aktīviem un sniegt plānu izstrādātājiem savus priekšlikumus un redzējumus par iestādes tālāko darbību un pārmaiņu iespējām, vienlaicīgi saglabājot līdzšinējās iestrādnes sociālo pakalpojumu jomā. I.Kalniņa uzsvēra darbinieku kompetenču nozīmību un nepieciešamību esošo pieredzi turpināt lietot sociālajā jomā, strādājot ar ģimenēm un bērniem citās lomās, piemēram, kā konsultantiem, asistentiem, ekspertiem un mentoriem. I.Kalniņa mudināja darbiniekus jau tagad izvērtēt savas prasmes un spējas, pārdomājot, kā tās varētu būt noderīgas arī ārpus tiešo pienākumu veikšanas bērnu namā. Viņa aicināja stāstīt reorganizācijas plānu izstrādātājiem par darbinieku prasmēm un iespējām sniegt dažādus pakalpojumus.

Pēc tikšanās darbinieki atzina, ka jūtas gan daudz zinošāki par deinstitucionalizācijas procesu kā tādu, gan arī pārliecinātāki un drošāki par gaidāmajām pārmaiņām un iespējām turpināt strādāt sociālā jomā.

Projekta “Kurzeme visiem” vadītāja Inga Kalniņa rosiina arī citas ieinteresētās iestādes aicināt projekta komandu uz tikšanos ar saviem darbiniekiem, lai pārrunātu visus neskaidros jautājumus un palīdzētu ieraudzīt risinājumus, kā DI procesa ietvaros vēl labāk uzlabot līdz šim sniegtos pakalpojumus.