Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija, saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) padomes 2020. gada 28. februāra sēdes lēmumu, izsludina projektu konkursu aktivitātē “Sabiedrības vides apziņas veicināšana medijos”.

Projektu konkursā noteiktas sekojošas prioritārās tēmas

1.    Virzība uz aprites ekonomiku: iespējas vides un dabas resursu saudzīgai izmantošanai (t.sk., bet ne tikai atkritumu apsaimniekošanas jomā);

2.    Dabas kapitāls: izpratnes veidošana par dabu kā kapitālu, ekosistēmu funkcionēšanu un savstarpējo mijiedarbību, izaicinājumi bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai, tendences Latvijā un pasaulē u.c.;

3.    Sabiedrības izpratnes veidošana jeb dzīvesveida komunikācija par aktuāliem vides politikas jautājumiem, lai veicinātu uz atbildīgu un videi draudzīgu rīcību (t.sk., bet ne tikai gaisa piesārņojuma samazināšana, virszemes ūdeņu kvalitātes uzlabošana, ierobežojumu noteikšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas interesēs)

Pieejamais kopējais finansējums konkursā EUR 500 000. Maksimālais viena projekta finansējuma apjoms no Fonda līdzekļiem – EUR 100 000.

Par projekta iesniedzēju (vadošo īstenotāju) var būt Latvijas Republikā reģistrēta juridiska persona. Projekta iesniedzējs (vadošais īstenotājs) projekta aktivitāšu īstenošanai var piesaistīt projekta partnerus – Latvijas Republikā reģistrētas juridiskas personas, kuras ar saviem personāla resursiem un administratīvo kapacitāti īstenos kādu no projekta aktivitātēm, uzņemoties par to atbildību pret projekta vadošo īstenotāju un Fonda administrāciju.

Konkurss norisinās 2 kārtās: I kārta projektu koncepciju iesniegšana; II kārta pilnu projektu iesniegumu iesniegšana, ja projekta koncepcija saņēmusi vērtējumu “prioritāri atbalstāma” vai “atbalstāma”.

Projektu koncepciju iesniegšanas termiņš ir 2020.gada 6.aprīlis.

Projektu konkursu nolikumi un to pielikumi elektroniski ir pieejami www.lvafa.gov.lv sadaļā – „Projektu konkursi/Projektu konkursu nolikumi”.

Papildu informācijai lūdzam rakstīt uz lvaf@vraa.gov.lv