Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Latviešu vēsturisko zemju attīstības programma” projektu konkursa “KURZEMES KULTŪRAS PROGRAMMA 2023”  pieteikumu iesniegšana noslēgusies 2023.gada 28.aprīlī.

Kopumā tika iesniegts 131 projektu pieteikums par kopsummu EUR 573 421,68. Kā allaž, lielākais projekta pieteikumu skaits saņemts Mūzikas un dejas (26), Kultūras mantojuma (25), Tradicionālās kultūras (26) un starpdisciplināro projektu (30) nozarēs.

Kultūras eksperti sešu personu sastāvā ir uzsākuši projekta pieteikumu izskatīšanu, lai izlemtu kultūras projektu atbalstam piešķirtā finansējuma – 125 850,00 EUR, sadali.

Informāciju par projekta konkursa rezultātiem plānots publicēt maija beigās.

Atgādinām, ka Kultūras programmas mērķis ir veicināt kvalitatīva un daudzveidīga kultūras piedāvājuma pieejamību sabiedrībai, kā arī kultūras jaunrades un daudzveidības saglabāšanu un attīstību Kurzemē.

Šī mērķa sasniegšanai finansiāli tiks atbalstīti reģionālas un vietējas nozīmes kultūras projekti, kuru īstenošana paredz:

  • kvalitatīvas mākslas un kultūras pieejamības nodrošināšanu Kurzemē;
  • Kurzemes kultūras daudzveidības izzināšanu, saglabāšanu un attīstību;
  • ar Kurzemi saistītu jaunradi;
  • tradicionālo zināšanu un amatu prasmju saglabāšanu, praktizēšanu, dokumentēšanu, izpēti, popularizēšanu, un pārnesi, kā arī to integrāciju tūrisma aktivitātēs;
  • bērnu un jauniešu iesaisti kultūras projektu aktivitātēs un radošajos procesos;
  • kultūras darbinieku, amatnieku kapacitātes celšanu (semināri, pieredzes apmaiņa, apmācības, u.c.);
  • Kurzemes, tās kultūrtelpu un novadu savdabību atainojošu un popularizējošu pasākumu nodrošināšanu;
  • ar latviešu valodas paveidu, tostarp lībiešu valodas apzināšanu, praktizēšanu un popularizēšanu saistītu iniciatīvu un projektu realizāciju.

Kultūras projektu īstenošana paredzēta Kurzemes reģiona administratīvajās teritorijās – Dienvidkurzemes novadā, Kuldīgas novadā, Saldus novadā, Talsu novadā, Tukuma novadā, Ventspils novadā, kā arī Liepājas un Ventspils valstpilsētās.

Kultūras projektu atbalstam piešķirtais finansējums ir 125 850,00 EUR.

Kultūras programmas projektu konkursā atbalstu var saņemt kultūras projekti, kurus plānots īstenot laika posmā no 2023. gada 1.jūnija līdz 2023. gada 15. decembrim.

Plašāku informāciju par konkursu var saņemt pie Kurzemes kultūras programmas projekta vadītājas Evitas Taupmanes, zvanot pa tālruni 26588777, vai elektroniski, interesējošo jautājumu nosūtot uz e-pastu: kultura@kurzemesregions.lv.