2024. gada 5. martā Ministru kabinetā (MK) apstiprināts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) virzītais MK noteikumu projekts “Kritēriji un kārtība, kādā tiek izvērtēti pašvaldību investīciju projektu pieteikumi valsts aizdevuma saņemšanai”, atbalstot iespēju pašvaldībām saņemt valsts budžeta aizdevumu pirmsskolas izglītības iestāžu izveidei un paplašināšanai ar mērķi mazināt rindu uz pašvaldības bērnudārziem, pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstīšanai, ilgtspējīgas pamatizglītības un vidējās izglītības funkcijas īstenošanai un skolu tīkla sakārtošanai un ceļu būvniecībai.

 “Valsts budžeta aizdevumi pašvaldībām jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecībai vai esošu pirmsskolas izglītības iestāžu paplašināšanai ir efektīvs risinājums, lai uzlabotu pirmsskolas izglītības pieejamību pašvaldībās. Šāda veida aizdevumi ir pieejami pašvaldībām no 2020. gada.  Kopš tā laika rinda uz pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēm ir samazinājusies par 39%. Šie noteikumi ir izstrādāti ciešā sadarbībā ar pašvaldībām, ņemot vērā pašvaldību priekšlikumus, t.sk. vienkāršojot aizdevumu saņemšanas nosacījumus,” pauž vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministre Inga Bērziņa.

Noteikumu projektu atbilstoši Reģionālās attīstības likuma 14.panta 8.punktā sniegtajam deleģējumam un MK 2023.gada 24.oktobra protokollēmumā dotajam uzdevumam VARAM izstrādāja sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) un Satiksmes ministriju (SM).

Noteikumu projekts nosaka pastāvīgus kritērijus un kārtību, kādā tiek izvērtēti pašvaldību investīciju projektu pieteikumi valsts budžeta aizdevuma saņemšanai, ņemot vērā ikgadējā likumā par valsts budžetu noteiktos valsts budžeta aizdevumu mērķus. Pašvaldības aizdevumu var saņemt šādiem mērķiem:

  • pirmsskolas izglītības izstāžu rindu mazināšanai (jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecībai vai esošu pirmsskolas izglītības iestāžu paplašināšanai) (izvērtē VARAM);
  • pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstīšanai (izvērtē VARAM);
  • ilgtspējīgas pamatizglītības un vidējās izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanai, kā arī  skolu tīkla sakārtošanai (izvērtē Izglītības un zinātnes ministrija);
  • ceļu, t.sk. projektā paredzēto inženiertīklu, būvniecībai (izvērtē Satiksmes ministrija).

Atbilstoši noteikumu projektam, pieteikumi pirmsskolas izglītības iestāžu investīciju projektiem pašvaldībām ir jāiesniedz VARAM, aizpildot noteikumu projekta 1.pielikumu; pieteikumi skolu investīciju projektiem pašvaldībām jāiesniedz IZM, aizpildot noteikumu projekta 2.pielikumu; savukārt pašvaldību pieteikumi investīciju projektiem ceļu būvniecībai jāiesniedz SM, aizpildot noteikumu projekta 3.pielikumu.

Aizdevumam jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai vai esošas pirmsskolas izglītības iestādes paplašināšanai var pieteikties pašvaldības, kurās uz 2023.gada 1.oktobri bērnu skaits, kuri sasnieguši pusotra gada vecumu un ir iekļauti rindā uz vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, ir vienāds vai lielāks par 100, un attiecīgās novada pašvaldības teritoriālā iedalījuma vienībā, kurā ir plānots īstenot investīciju projektu, bērnu skaits rindā ir vienāds vai lielāks par 50 (informācija pieejama Pirmsskolas izglītības iestāžu pieejamība | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (varam.gov.lv).

Savukārt, ja projektu plānots īstenot novada pašvaldībā, kuru saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu 2029. gadā ir plānots apvienot, bērnu skaits uz iepriekšējā gada 1. oktobri abās apvienojamajās pašvaldībās kopā, kas sasnieguši pusotra gada vecumu un ir iekļauti rindā uz vietu šo pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēs – ir vienāds vai lielāks par 100.

Lai pieteiktos aizdevumam pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstībai, pašvaldībai jāņem vērā, ka būvdarbi jāuzsāk tajā gadā, kad projekta pieteikums ir ticis iesniegts VARAM izvērtēšanai, un projekts ir jāīsteno divu gadu laikā. Pašvaldība vienā projektu pieteikumā var iekļaut vairākus pirmsskolas izglītības iestāžu objektus, pieteikumā sniedzot nepieciešamo informāciju par katru no objektiem, vienlaikus ievērojot noteikumu projekta noteikto valsts budžeta aizdevuma apmēru katram objektam (valsts budžeta aizdevuma kopējais apmērs ne mazāks kā 40 000 eiro un maksimālais valsts budžeta aizdevuma apmērs nepārsniedz 500 000 eiro vienam objektam). Vienlaikus, ja ir veikta ēkas tehniskā apsekošana, kas apliecina ēkas avārijas stāvokli, vai tehniski ekonomiskais izvērtējums, maksimālais valsts budžeta aizdevuma apmērs nepārsniedz 3 000 000 eiro vienam objektam (jaunajam vai esošajam objektam).

Pašvaldības ir aicinātas iesniegt savus investīciju projektus līdz katra mēneša pirmajam datumam.

Vairāk informācija par prasībām aizdevuma saņemšanai atrodama VARAM tīmekļvietnē.

Autors:

VARAM Sabiedrisko attiecību nodaļa