Kurzemes plānošanas reģions līdz 2019. gada 29. martam pulksten 12.00 (sūtot pa pastu līdz 25. martam (pasta zīmogs)) pieņem pieteikumus Kurzemes kultūras programmā 2019!

Kultūras programmas mērķis ir veicināt kultūras pieejamību sabiedrībai, organizējot projektu konkursus kultūras projektu atbalstam Kurzemes reģionā.
Šī mērķa sasniegšanai finansiāli tiek atbalstīti reģionālas un vietējas nozīmes kultūras projekti, kuru īstenošanā noteiktas sekojošas prioritātes:

 • Kurzemes vēsturiskās kultūrtelpas unikalitātes un reģiona lokālā mantojuma savdabības saglabāšana;
 • Kurzemes kultūrtelpas līdzsvarotas un kvalitatīvas attīstības sekmēšana, veicinot kultūras pieejamību un sabiedrības līdzdalību kultūras vērtību radīšanā un saglabāšanā;
 • Kurzemes tradicionālās kultūras un kultūras mantojuma savdabības saglabāšana, pārmantošana un popularizēšana, iedzīvotāju lokālās identitātes stiprināšana;
 • Sabiedrības radošums un līdzdalība lokālo kultūras procesu attīstībā, radot jaunas paliekošas vērtības, apvienojot tradicionālās vērtības/prasmes, to laikmetīgās izpausmes un tehnoloģiju iespējas.

Kurzemes kultūras programma ir teritoriāli paplašināta, konkursā tiek pieņemti projektu pieteikumi arī no Engures, Jaunpils, Kandavas un Tukuma novadiem.

Kultūras programmas projektu konkursā atbalstu var saņemt kultūras projekti, kurus plānots īstenot laika posmā no 2019. gada 1. maija līdz 2019. gada 31. decembrim.

“Kurzemes kultūras programmas 2019” Nolikums

Projekta pieteikumā jāietver:

1) Pieteikuma veidlapa;

Pieteikuma veidlapa

2) Projekta apraksta forma, kurā izklāstīts projekta nepieciešamības pamatojums, informācija par projekta mērķiem un uzdevumiem, projekta realizēšanas laiks, vieta, mērķauditorija, projekta īstenošanas plāns, paredzamie rezultāti, ko plānots sasniegt, īstenojot projektu, informācija par pretendenta pieredzi līdzīgu projektu realizācijā, informācija par projekta īstenotājiem, projektā iesaistītās organizācijas un personas;

Projekta apraksta forma

3) Projekta budžeta tāme, tās pamatojums, iespējamie finanšu avoti un ieņēmumi, projekta realizācijai jau esošie finanšu un materiālie resursi, kā arī informācija par nepieciešamo un par jau piesaistīto līdzfinansējumu un tā apmēru. Tāmē atsevišķi jānorāda konkursā prasītais finansējums un tā pozīcijas;

Projekta budžeta tāme

4) Projekta vadītāja CV;

Projektam var pievienot arī citus pielikumus pēc iesniedzēja ieskatiem.

Projekta pieteikuma iesniegšana

 1. Konkursa pieteikuma veidlapa un nolikums saņemami Kurzemes plānošanas reģiona mājaslapā internetā (http://www.kurzemesregions.lv).
 2. Projekta pieteikums jāiesniedz līdz 2019. gada 29. marta pulksten 12.00 (dienā). Projekta pieteikums jāiesniedz KPR birojos vai jānosūta pa pastu, ņemot vērā, ka Kurzemes kultūras programmas projekts jāsaņem noteiktajos konkursa termiņos (pasta zīmogs – ne vēlāk kā 2019. gada 25. marts).
 3. Projekta pieteikums konkursam noteiktajos termiņos jānosūta arī elektroniski (vienā failā PDF formātā, kas identisks iesniegtajam pieteikumam papīra formātā) uz kultura@kurzemesregions.lv ,e-pastā obligāti norādot iesniedzēju un projekta nosaukumu.

Adreses pieteikuma iesniegšanai:

 • Rīgā – Valguma iela 4a (ieeja no ēkas sāna), Rīga, LV 1048, 3.stāvs., darba dienās no 9:00 – 16:00, telefons 67331492
  vai
 • Kuldīgā – Baznīcas ielā 1, telefons 63322371

PA PASTU:

 • KPR birojam Rīgā, Valguma iela 4a, Rīga, LV 1048

ELEKTRONISKI:

 • projekta pieteikumi jāiesniedz PDF formāta kā viens dokuments ar visiem pielikumiem, subjektā norādot saīsinātu projekta nosaukumu un iesniedzēju, (piemēram: Biedrība_Zieds_projekts_Pavasaris) nosūtot uz e-pasta adresi kultura@kurzemesregions.lv 

Par projektu konkursu un pieteikumu sagatavošanu iespējams konsultēties, sazinoties ar  Kurzemes kultūras programmas projekta vadītāju Terēzu Strautu, tel. 27020793, kultura@kurzemesregions.lv

Projekta atskaites sagatavošanas kārtība