Apspriede ar piegādātājiem par apmācību organizēšanu nav notikusi

Lai pilnveidotu un precizētu tirgus izpētes tehnisko specifikāciju un nodrošinātu objektīvas un efektīvas pretendentu atlases prasības, kā arī noskaidrotu ieinteresēto piegādātāju profesionālās un tehniskās spējas, Kurzemes plānošanas reģions saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 18.panta otro daļu pirms tirgus izpētes “Apmācību „Pilngadīgu personu ar garīga rakstura traucējumiem sagatavošana pārejai uz dzīvi sabiedrībā” organizēšana un vadīšana” izsludināšanas