Baltic Sea2Land projektā Latvijas pilotprojekti – gan valsts, gan reģionālā mērogā – koncentrējas uz piekrastes plānošanas un apsaimniekošanas izaicinājumiem. To galvenais mērķis ir uzlabot pašreizējo Latvijas piekrastes telpisko plānošanu un pārvaldību, veicinot integrētu plānošanas pieeju. Lasi šo rakstu un uzzini vairāk par Baltic Sea2Land pilotprojektiem Latvijā!

Latvija var lepoties ar gandrīz 500 km garu jūras piekrasti, kas vienlaikus ir gan unikāla un trausla ekosistēma, gan nozīmīga ekonomisko aktivitāšu zona, gan arī mājvieta daudziem Latvijas iedzīvotājiem. Papildus tam, piekrastes pārvaldībā ir iesaistītas daudzas ieinteresētās puses no dažādām iestādēm un līmeņiem, turklāt plānošanā jāņem vērā sauszemes-jūras mijiedarbība, kā rezultātā piekrastes plānošanas process ir sarežģīts un laikietilpīgs. Lai nodrošinātu ilgtspējīgu piekrastes nākotni, ir nepieciešama plānošanas pieeja, kurā tiek ņemtas vērā visu iesaistīto grupu intereses, ilgtspējīgi un līdzsvaroti izmantojot gan cilvēku, gan dabas resursus.

Nacionālā mēroga pilotprojekts – Latvijas piekrastes plānojuma atjaunošana

Nacionālā mēroga pilotprojekts fokusējas uz Nacionālo piekrastes plānojumu jeb, pilnajā nosaukumā, Valsts ilgtermiņa tematisko plānojumu Baltijas jūras piekrastes publiskās infrastruktūras attīstībai. Tas ir valsts nozīmes dokuments, kura mērķis ir veicināt piekrastes, kā saimnieciski aktīvas un kvalitatīvas dzīves, kultūrvides un rekreācijas telpas attīstību, attīstības intereses līdzsvarojot ar dabas un vides aizsardzības prasībām.

Līdzīgi kā citi Baltic Sea2Land pilotprojekti, arī šī pilotprojekts testēs rīku Sea2Land Navigator, kas projektā tiek izstrādāts, lai palīdzētu plānotājiem un lēmumu pieņēmējiem veicināt ilgtspējīgu zilo ekonomiku Baltijas jūras reģionā, sekmējot piekrastes attīstību un sabalansētu dabas un cilvēku kapitāla izmantošanu. Šai konkrētajā gadījumā rīks tiks izmantots, lai atbalstītu piekrastes plānojuma starpposma novērtējuma ziņojuma sagatavošanu. Ziņojums tiek sagatavots, lai noteiktu, vai un kādi plāna aspekti būtu jāmaina, jāpapildina vai jāatjaunina, balstoties uz jaunākajām pieejamām zināšanām.

2023. gadā notika sagatavošanās darbi pilotprojekta uzsākšanai, to skaitā esošo un vēsturisko dokumentu pārskatīšana un komunikācija ar ieinteresētajām pusēm, lai uzsāktu problēmu apzināšanas procesu. Nacionālā mēroga pilotprojekta izstrādē notiek Latvijas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vadībā, iesaistoties arī Baltijas Vides Foruma ekspertiem.

Reģionālais pilotprojekts – Kurzemes piekrastes tematiskā plānojuma izstrāde

Reģionālajā pilotprojektā tiek izstrādāts Kurzemes piekrastes tematiskais plānojums. Resursiem bagātajai un unikālajai piekrastei ir būtiska loma reģiona daudzveidīgas un integrētas attīstības veicināšanā. Tomēr aizvien redzamāk iezīmējas tas, ka piekraste kļūst arī par konfliktu telpu, jo ieinteresēto pušu intereses ir dažādas un nereti arī pretrunīgas. Daudzi no akūtajiem problēmu jautājumiem pārsniedz atsevišķu pašvaldību un nozaru kompetenci, tāpēc ir nepieciešami kompleksi un visaptveroši risinājumi.

Kurzemes piekrastes tematiskā plānojuma izstrādes ietvaros tiks veikta plaša teritorijas izpēte. Pētījuma galvenais mērķis ir iegūt informāciju, kas nepieciešama Kurzemes piekrastes ilgtspējīgai apsaimniekošanai un attīstībai, kā arī integrētas daudzlīmeņu piekrastes plānošanas nodrošināšanai reģionālā līmenī.

Reģionālajā pilotprojektā Sea2Land Navigator rīkā pieejamie dati un informācija tiks izmantoti, lai padziļināti izpētītu tādus jautājumus kā resursu pieejamība, potenciāls, kapacitāte u.c. Tiks analizēti arī pašreizējie attīstības procesi un citi aspekti, kas ir būtiski Kurzemes piekrastes ilgtspējīgas nākotnes nodrošināšanai.

Lai iesaistītu ieinteresētās puses un iegūtu daudzpusīgu redzējumu, Kurzemes plānošanas reģions jau ir organizējis vairākas sanāksmes ar ieinteresētajām pusēm. Sanāksmju diskusijas palīdzēs veidot dokumenta fokusu, nodrošinot, ka tajā tiek ņemtas vērā dažādu pušu bažas un prioritātes.

Reģionālā mēroga pilotprojekta izstrāde notiek Kurzemes plānošanas reģiona vadībā, iesaistoties arī Baltijas Vides Foruma ekspertiem.

Informācija pārpublicēta no Baltijas Vides Foruma mājas lapas, tās sagatavošanā iesaistījies arī Kurzemes plānošanas reģions: https://www.bef.lv/cela-uz-uzlabotu-piekrastes-parvaldibu-balticsea2land-pilotprojektu-ieguldijums-ilgtspejiga-piekrastes-nakotne/

Par projektu:

Kurzemes plānošanas reģions no 2023. gada 1.janvāra līdz 2025.gada 31.decembrim īsteno projektu “Integrētas pārvaldības veicināšana piekrastē, ilgtspējīgi izmantojot dabas un sociālo kapitālu” (akronīms – Baltic Sea2Land). Projekta mērķis – līdzsvarot Zilās ekonomikas sektoru (piemēram, tūrisms, enerģētika, zivsaimniecība), dabas aizsardzības un vietējo kopienu intereses, tādējādi veicinot integrētu un iekļaujošu piekrastes pārvaldību, t.sk. telpisko datu pārvaldību un harmonizāciju Baltijas jūras reģiona dažādiem pārvaldes līmeņiem un interešu grupām.

Projektu finansē no Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2021.-2027. gadam.

Vairāk informācijas par projektu: https://www.kurzemesregions.lv/projekti/attistibas-planosana/baltic-sea2land/

Projekta mājaslapa: https://interreg-baltic.eu/project/balticsea2land/

Informācija saziņai par projektu:
Ligita Kokaine, Projekta vadītāja
ligita.kokaine@kurzemesregions.lv, 26586604.