Kā darbojas pieaugušo izglītība

Pieaugušo izglītība ir personu daudzveidīgs izglītošanas process, kas cilvēka mūža garumā nodrošina personības attīstību un konkurētspēju darba tirgū.

Pieaugušo izglītības veidošanā sadarbojas nacionāla, reģionāla, pašvaldību līmeņa iestādes un izglītības sniedzēji.

Pieaugušo izglītībai ir trīs galvenie uzdevumi. Tai:

 • jāpalīdz pieaugušajiem būt pieprasītiem darba tirgū;
 • jāsekmē viņu iekļaušanos sabiedrībā un pilsonisko līdzdalību;
 • jānodrošina personības attīstības iespējas.

Pieaugušo izglītības mērķgrupas

Pieaugušo izglītībā ir svarīgi nodrošināt visu teritorijā dzīvojošo pieaugušo izglītības vajadzības.  Šīs vajadzības ir atšķirīgas dažādām pieaugušo mērķgrupām:

 • strādājošie,
 • bezdarbnieki,
 • uzņēmēji,
 • pašvaldību speciālisti,
 • mājsaimnieces,
 • seniori,
 • jaunieši ar zemām pamatprasmēm,
 • jaunie vecāki,
 • zemnieki un amatnieki,
 • cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem
 • atkarīgas personas,
 • cilvēki ieslodzījuma vietās

Kurzemes pašvaldību pieaugušo izglītības koordinatori

Pašvaldībām ir likumā noteikts pienākums īstenot pieaugušo izglītības politiku.  Šo pienākumu pašvaldībās veic pieaugušo izglītības koordinatori:

 • pašvaldības pieaugušo izglītības centrs (PIC),
 • izglītības iestāde vai pārvalde,
 • pašvaldības struktūrvienība vai darbinieks.

Pašvaldību ieaugušo izglītības koordinatoru uzdevumi

Katra pašvaldība nosaka uzdevumus pieaugušo izglītības koordinatoriem. Tie var būt visi vai daži no zemāk minētajiem uzdevumiem.

Pašvaldību finansiālais atbalsts pieaugušo izglītībai

Pašvaldības  atkarībā no attīstības stratēģijā noteiktajiem uzdevumiem un budžeta sniedz arī finansiālu atbalstu pieaugušo izglītībai. Atbalsta veidi var būt dažādi

Kurzemes plānošanas reģiona uzdevumi pieaugušo izglītībā

Pieaugušo izglītības pilnveide ir viens no Kurzemes plānošanas reģiona stratēģiskajiem uzdevumiem. Šai nolūkā tiek veikta pieaugušo izglītības koordinēšana reģionā.