Kā darbojas pieaugušo izglītība

Pieaugušo izglītība ir personu daudzveidīgs izglītošanas process, kas cilvēka mūža garumā nodrošina personības attīstību un konkurētspēju darba tirgū.

Pieaugušo izglītības veidošanā sadarbojas nacionāla, reģionāla, pašvaldību līmeņa iestādes un izglītības sniedzēji.

Pieaugušo izglītībai ir trīs galvenie uzdevumi. Tai:

 • jāpalīdz pieaugušajiem būt pieprasītiem darba tirgū;
 • jāsekmē viņu iekļaušanos sabiedrībā un pilsonisko līdzdalību;
 • jānodrošina personības attīstības iespējas.

Pieaugušo izglītībā ir svarīgi nodrošināt visu teritorijā dzīvojošo pieaugušo izglītības vajadzības.  Šīs vajadzības ir atšķirīgas dažādām pieaugušo mērķgrupām:

 • strādājošie,
 • bezdarbnieki,
 • uzņēmēji,
 • pašvaldību speciālisti,
 • zemnieki un amatnieki,
 • mājsaimnieces,
 • seniori,
 • jaunieši ar zemām pamatprasmēm,
 • jaunie vecāki,
 • cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem
 • atkarīgas personas,
 • cilvēki ieslodzījuma vietās

Pašvaldībām ir likumā noteikts pienākums īstenot pieaugušo izglītības politiku.  Šo pienākumu pašvaldībās veic pieaugušo izglītības koordinatori:

 • pašvaldības pieaugušo izglītības centrs (PIC),
 • izglītības iestāde vai pārvalde,
 • pašvaldības struktūrvienība vai darbinieks.

Kurzemes pašvaldību pieaugušo izglītības koordinatori.

Pieaugušo izglītības koordinatoru uzdevumi.

Pašvaldības  atkarībā no attīstības stratēģijā noteiktajiem uzdevumiem un budžeta sniedz arī finansiālu atbalstu pieaugušo izglītībai.

Pieaugušo izglītības pilnveide ir viens no Kurzemes plānošanas reģiona stratēģiskajiem uzdevumiem. Šai nolūkā tiek veikta pieaugušo izglītības koordinēšanu reģionā.

Izvērtējot izglītības iespējas, pieaugušajiem jāorientējas ne vien pēc programmas satura (par ko būs mācības), bet arī pēc programmu veidiem. Katrā no tiem ir atšķirīgi ieguvumi. Svarīgi ir saprast, kā jūs vēlaties izmantot programmā iegūtās zināšanas, kā arī – kādu piepūli tā no jums prasīs. Pieaugušo izglītību īsteno trīs veidu programmas:

 • Profesionālās tālākizglītības
 • Profesionālās pilnveides
 • Neformālās izglītības

Pieaugušo izglītības programmas

  Profesionālās tālākizglītības
programma
Profesionālās pilnveides
programma
Neformālās izglītības
programma
Pēc programmas apguves tiek piešķirta kvalifikācija
Par programmas apguvu tiek izsniegts izglītības dokuments Valsts apliecināts diploms Izglītības iestādes sertifikāts/ apliecība Izglītības iestādes vai organizācijas apliecība
Programmas saturs atbilst Profesiju standartam Zināšanu jomai Dalībnieku izglītības vajadzībām un interesēm
Kvalitātes nosacījums Programma ir akreditēta Programma ir licencēta Programmu ir sastādījusi reģistrēta izglītības iestāde vai organizācija, kura šo programmu ir licencējusi pašvaldībā
Stundu skaits programmā 240, 480, 960  vai vairāk stundas atkarībā no kvalifikācijas līmeņa 160 vai vairāk Brīvi izvēlēts
Programmu piemēri Būvdarbi (960 st.), kvalifikācija – ēku celtnieks.

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi (640 st.), kvalifikācija – lietvedis.

Ēku energoaudits (320 st.).

Bāra darba organizācija (160 st.).

A kategorijas traktortehnikas vadītājs (48 st.).

Digitālās fotogrāfijas pamati (22 st.).

Ieguvumi no programmas apguves Kvalifikācijas ieguve noteiktā profesijā vai pārkvalifikācija Kvalifikācijas paaugstināšana vai specializācija vai jaunas zināšanu jomas pamatu apguve Praktiskai rīcībai nepieciešamo zināšanu apguve. Redzesloka paplašināšana, personības pilnveide, jauna hobija apguve.