Š.g. 15.jūnijā notika Kurzemes plānošanas reģiona un Latvijas Hidroekoloģijas institūta organizēts pasākums “Jūras bioekonomika Latvijā”. Pasākums tika organizēts, sadarbojoties diviem Interreg Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020.gadam projektiem –  “Baltijas jūras aļģu ilgtspējīga izmantošana” (Growing Algae Sustainably in the Baltic Sea, akronīms GRASS) un “Ar jūras resursiem saistītas bioekonomikas izaugsme Baltijas jūras reģionā” (Blue Platform – Advancing Blue Bioeconomy Capacities in the Baltic Sea Region, akronīms Blue Platform), kas tematiski tiešā veidā saistīti ar jūras resursos balstītas jeb zilās bioekonomikas (blue bioeconomy) attīstību.

Pasākumā piedalījās gan politikas veidotāji, gan zinātnes un pētniecības institūciju pārstāvji, gan uzņēmēji – kopumā 59 dalībnieki. Pasākuma noslēgumā notika ekspertu diskusija par jūras bioekonomikas attīstības iespējām. Diskusijas kopsavilkums tiks publicēts tuvākajā laikā.

Pasākuma prezentācijas

Jūras bioekonomika Eiropas Savienībā, Māris Stuļģis, Eiropas Komisijas Jūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektorāts Jūras bioekonomika Latvijā un plānotais atbalsts, Normunds Riekstiņš, Zemkopības ministrija, Zivsaimniecības departaments Zinātnes politika Latvijā un zilā ekonomika starptautiskajās pētniecības programmās, Baiba Švāne-Upmale, Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departaments Klimatiskie jūras stāvokļa modeļaprēķini, Uldis Bethers, Latvijas Universitāte Aļģu biomasas izmantošana vielu atgūšanā no notekūdens un bioenerģijas ražošanā, Linda Mežule, Rīgas Tehniskā Universitāte Jūras ekonomikas uzņēmējdarbības problēmas un risinājumi, Daina Vasilevska, Biznesa augstskola Turība Koksnes ķīmijas institūta pētījumi jūras bioekonomikas jomā, Oskars Bikovens, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts Jūras bioekonomikas iespējas un rezultāti Baltijas jūras reģionā, Anda Ikauniece, Latvijas Hidroekoloģijas institūts Agnese Stunda-Zujeva, SIA SpirulinaNord Kurzemes reģionā īstenotie projekti un sasniegumi jūras bioekonomikas jomā – ievads diskusijai, Ligita Kokaine, Kurzemes plānošanas reģions

Ekspertu diskusijas “Jūras bioekonomika Latvijā” ieraksts

Pasākums tika organizēts Interreg Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020.gadam projektos “Baltijas jūras aļģu ilgtspējīga izmantošana” (Growing Algae Sustainably in the Baltic Sea, akronīms GRASS) un “Ar jūras resursiem saistītas bioekonomikas izaugsme Baltijas jūras reģionā” (Blue Platform – Advancing Blue Bioeconomy Capacities in the Baltic Sea Region, akronīms Blue Platform), kas tematiski tiešā veidā saistīti ar jūras resursos balstītas jeb zilās bioekonomikas (blue bioeconomy) attīstību.

Vairāk par projektu var uzzināt projekta mājas lapā www.balticgrass.eu.

Informāciju sagatavoja:
Ligita Kokaine
Projekta eksperte – reģionālā koordinatore