Solis uz priekšu: attīstot personīgos resursus un nodarbinātībai nepieciešamās prasmes, LLI – 468

 • Projekta akronīms: I can work
 • Projekta mērķis: veicināt izpratni par cilvēku ar invaliditāti, viņu spēju iesaistīties darba tirgū, būt līdzvērtīgiem sabiedrības locekļiem.
 • Projekta mērķa grupa: cilvēki ar invaliditāti un viņu ģimenes locekļi, Kurzemes reģiona pašvaldības, Kretingas un Raseinių vietējās valsts iestādes
 • Projekta aktivitātes:
  • tiks attīstīta sociālo pakalpojumu pieejamību un efektivitāte, veicinot iesaisti darba tirgū;
  • tiks pilnveidotas Kurzemes, Kretingas un Raseiņu speciālistu, kuri strādā ar cilvēkiem ar invaliditāti, kompetences;
  • tiks veicināta pārrobežu sadarbības tīkla veidošanās starp sociālo pakalpojumu sniedzējiem;
  • tiks veicināta sabiedrības izpratne par cilvēkiem ar invaliditāti un viņu nodarbinātību, organizējot dažādas aktivitātes;
  • Kurzemes reģionā tiks organizētas tikšanās  ar darba devējiem, lai informētu par cilvēku ar invaliditāti nodarbināšanas iespējām.
  • tiks uzlabota pakalpojumos pieejamā infrastruktūra. 
 • Projekta rezultāts: Projekta rezultātā  cilvēki ar invaliditāti, kuri piedalījās projekta aktivitātēs, būs apguvuši jaunas prasmes un nostiprinājuši esošās, būs pašpārliecinātāki un viņiem būs lielākas iespējas iesaistīties darba tirgū. Tiks uzlaboti sociālie pakalpojumi un to pieejamība, attīstīta infrastruktūra un nodrošināti  sociālās iekļaušanas pasākumi.
 • Projekta īstenotājs: Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar Skrundas novada pašvaldību, Kretingas dienas aktivitāšu centru, Raseiņu dienas aprūpes centru.
 • Projekta īstenošanas laiks: 01.02.2021 – 31.01.2023
 • Projekta kopējais budžets: € 459 292,97, tai skaitā ERAF līdzfinansējums € 390 399,00
 • Projekta mājas lapa: https://latlit.eu/stepforward-activating-personal-resourses-and-developing-employability-skills/
 • Projekta kontaktpersona Kurzemes plānošanas reģionā: Ilona Talente, e-pasts: ilona.talente@kurzemesregions.lv, tālr. +37127016380

Šī informācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.