Dabas aizsardzības pārvalde (pārvalde) projektā “LIVE LAKE” izstrādājusi metodiskos materiālus, kas publiski pieejami ikvienam interesentam un jo īpaši noderīgi var būt dabaszinību skolotājiem un interešu pulciņu vadītājiem, lai bērni un skolēni labāk izprastu ezera ekosistēmu, spētu atpazīt dažādus augus un saldūdens iemītniekus. Ar metodikas palīdzību var patstāvīgi īstenot izzinošas nodarbības dabā.   

Metodiskie materiāli publiski pieejami pārvaldes interneta vietnē www.daba.gov.lv. Tos izstrādājusi hidrobioloģe, biedrības “Ūdensaina” pārstāve Loreta Urtāne. Nodarbības veidotas par šādiem tematiem:

Visu nodarbību metodiskajos materiālos ietverta informācija par nodarbību gaitu, darba organizācijas formām, metodēm un to īss izmantošanas izklāsts. Nodarbības papildinātas arī ar dažādiem citiem materiāliem – sugu noteikšanas atslēgām, darba lapām un citiem nodarbību vadīšanai nepieciešamajiem uzskates līdzekļiem.

Metodiskie materiāli ietver arī padziļinātu nodarbības temata izklāstu, turklāt nodarbību vadītājam piedāvāti vairāki scenāriji nodarbības vadīšanai – nodarbība āra vidē, telpās un pie ezera vai tikai telpās, ja laikapstākļi ir nepiemēroti āra nodarbībai vai tuvumā nav ezera.

Pārvalde projektā īstenojusi arī vairākas citas ezera izziņas aktivitātes – radīta interaktīva ceļojošā izstāde “Dzīvība ezerā”, ko papildina gan īpaši izstrādātas spēles, gan divas īsfilmas par glaciālo un lagūnas ezeru veidošanos un ezeru novecošanu, ko iespējams brīvi izmantot mācību procesā.

Veiksmīgākai ūdens augu un dzīvnieku atpazīšanai un noteikšanai nodarbībās palīdzēs izstrādātie noteicēji “Ezera ūdensaugi” un “Pieaugušie abinieki”. Visi projektā izstrādātie materiāli pieejami pārvaldes interneta vietnē www.daba.gov.lv sadaļā Metodiskie materiāli.

Saite uz metodiskajiem materiāliem Dabas aizsardzības pārvaldes mājas lapā

Visas sabiedrības izglītošanas aktivitātes par ezeru īstenotas ar Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam līdzfinansētā projekta “LIVE LAKE” jeb “Ezeru pārvaldības un apsaimniekošanas uzlabošana Kurzemē un Ziemeļlietuvā” (nr. LLI-449) finansiālu atbalstu. Kopumā projekta laikā ar dažādu apsaimniekošanas darbu palīdzību bija paredzēts uzlabot ezeru resursus un apsaimniekošanas efektivitāti, kā arī izglītot sabiedrību par ezeru ekosistēmām. Projekta kopējais finansējums ir 982 000 EUR, no tiem 85% sedz Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Par projektu LIVE LAKE:

Projekts “Ezeru pārvaldība un apsaimniekošana Kurzemē un Ziemeļlietuvā” (akronīms – LIVE LAKE, Nr.LLI-449) tiek īstenots Interreg Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ietvaros no 01.03.2021. – 31.05.2023. Projekta kopējās izmaksas ir 981 750 EUR, projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 834 490 EUR.

Projekta mērķis ir uzlabot ezeru resursu apsaimniekošanu un pārvaldību.

Projekta vadošais partneris ir Kurzemes plānošanas reģions, sadarbībā ar 7 partneriem no Latvijas un Lietuvas. Projekts aptver desmit ezerus un vienu ūdenstilpni Kurzemē, un trīs ezerus Ziemeļlietuvā, vairāk informācijas par projektā iekļautajiem ezeriem: https://latlit.eu/supported-projects/?project=21216.

Vairāk par projektu var uzzināt mājas lapā: https://www.kurzemesregions.lv/projekti/vides-aizsardziba/live-lake/

Informāciju sagatavoja:

Ligita Kokaine
Projekta vadītāja

e-pasts: ligita.kokaine@kurzemesregions.lv

tālrunis: + 371 26586604