Projekta Nr. 3.1.1.2.i.0/1/22/I/VARAM/001

2024. gada 29. februārī un 1. martā Kurzemes pašvaldību speciālisti darbā ar jaunatni devās uz Vidzemi, lai apgūtu pieredzi, kā tiek organizēts darbs ar jauniešiem Jūrmalas, Madonas un Gulbenes pašvaldībās. Pieredzes apmaiņas vizīte notika projekta “Pašvaldību kapacitātes stiprināšana to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai” ietvaros.

Vizītes pirmā diena sākās ar Jūrmalas Jauniešu iniciatīvu centra apmeklējumu. Centrs ir jauns, moderns, un lieliski iesaista jauniešus gan izglītojošās, gan izklaidējošās aktivitātēs. Jaunatnes iniciatīvu centra vadītāja Solvita Vigule pastāstīja gan par to, kur pašvaldības struktūrā atrodas darbs ar jaunatni, gan to, kā tiek veidota starpinstitucionālā sadarbība. Interesanta bija Jūrmalas pieredze pilsētas bibliotēku iesaistīšanā darbā ar jaunatni. Un jāpiezīmē, ka ideja par to, ka bibliotēkās ir jāveido jauniešiem draudzīga telpa, nāk no bibliotēku puses.

Nākamā pieturvieta bija Madonas Jaunatnes multifunkcionālais centrs “Kubs”. Te ar pašvaldības struktūru un funkcijas ‘darbs ar jaunatni’ vietu šajā struktūrā iepazīstināja Attīstības nodaļas vecākā speciāliste jaunatnes un ģimenes politikas jomā Inga Strazdiņa. Jāatzīst, ka Madonas novadā jaunatnes lietu attīstība ir ļoti labi sakārtota, un pašvadība saredz šībrīža jauniešos nākotnes politiķu un novada attīstības virzītāju potenciālu. Sadarbība starp pašvaldības vadību un jaunatnes jomas darbiniekiem ir savstarpēji atbalstoša un uz attīstību vērsta. Pašvaldība labprāt atbalsta jauniešu iniciatīvas un uzklausa viņu viedokli un vajadzības.

Aronas pagasta Multifunkcionālā centra “1.stāvs” darbības specifika ir sniegt iespēju viena centra telpās kvalitatīvi līdzdarboties un  pavadīt brīvo laiku gan jauniešiem, gan senioriem. Te akcents likts uz jaunatnes  iesaistīšanu projektu īstenošanā, atbalsta sniegšanu jauniešiem no problemātiskas vides, kā arī meklēt ceļus, kā veicināt sadarbību starp senioriem un jaunāko paaudzi.

Savukārt, Sarkaņu pagasta Biksēres multifunkcionālajā centrā “Logs” kurzemniekus sagaidīja gan centra vadītāja Aiga Dzene, gan pagasta pārvaldnieks Sandis Kalniņš. Iepazīstinot ar saviem ikdienas darbiem, abi uzsvēra nepieciešamību ieklausīties jauniešu viedoklī, uzklausīt viņu vajadzības un sniegt atgriezenisko saiti jauniešiem, pat, ja izteiktās vēlmes pašvaldībā uzreiz nav īstenojamas. Jo visātrāk jauniešu uzticību var pazaudēt, izrādot vienaldzību.

Otrajā vizītes dienā Kurzemes jaunatnes speciālistiem bija iespēja iepazīt Gulbenes novada jaunatnes speciālistu pieredzi, apmeklējot jauniešu centru “Bāze” Gulbenes pilsētā, jauniešu centru “Ligzda” Stradu pagasta Stāķos, Jauniešu centru “Pulss” Lejasciemā un Rankas pagasta jauniešu centru “B.u.M.s.”. Dienas iesākumā Gulbenes novada jauniešu centra “Bāze” vadītāja Valērija Stībele iepazīstināja ar pašvaldības politiku jaunatnes jomā un jaunatnes jomas vietu pašvaldības struktūrā. Kā galveno problēmu visi Gulbenes jauniešu centru vadītāji redz jauniešu aizplūšanu uz lielākām pilsētām vai ārvalstīm. Lai arī Latvijā par jauniešiem tiek uzskatītas personas vecumā no 13 līdz 25 gadiem, Gulbenes novada jauniešu centros daudz strādā arī ar jaunāka vecuma bērniem, redzot viņos nākotnes jauniešus, ko ieinteresēt sabiedrības līdzdalībā un aktīvā vietējās dzīves vides veidošanā.

Lai arī šīs divas dienas bija ļoti garas un informatīvi piesātinātas, Kurzemes jaunatnes lietu speciālisti uzsvēra vajadzību pēc šāda veida pasākumiem, jo tie ļauj iepazīt jaunas darba metodes, diskusijās dalīties ar savām pārdomām un stiprināt savstarpējo sadarbību.

Vizīti rīkoja Kurzemes plānošanas reģions Eiropas Savienības Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna investīcijas 3.1.1.2.i. “Pašvaldību kapacitātes stiprināšana to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai” ietvaros. Projektu īsteno VARAM sadarbībā ar visiem plānošanas reģioniem un tā mērķis ir celt pašvaldību kapacitāti to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai administratīvi teritoriālās reformas kontekstā, lai pašvaldības spētu nodrošināt tām likumos noteikto autonomo funkciju izpildi salīdzināmā kvalitātē un pieejamībā, kā arī spētu sniegt iedzīvotājiem kvalitatīvus pakalpojumus par samērīgām izmaksām atbilstoši aktuālajām demogrāfiskajām tendencēm.

Vairāk par projektu var uzzināt Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā.

Informāciju sagatavoja:

Zane Gaile
Kurzemes plānošanas reģiona
Projekta eksperte
mob.+371 29206098
zane.gaile@kurzemesregions.lv