2022.gada 30.augustā pēc Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldību vadītāju kopsapulces notika Attīstības padomes sēde. Pašvaldību vadītāji un vadītāju vietnieki kopā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvi diskutēja par ES fondu  ietvaros  stratēģiskā atbalsta mērķa 5.1.1.4. aktivitātes “Viedās pašvaldības” iespējām un savstarpēju sadarbību finansējuma apguvē. Savukārt sēdes turpinājumā Kurzemes pašvaldību vadība atskatījās uz Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas paveikto 2022.gada pirmajā pusgadā, kā arī pārrunāja turpmākos darbus.

Sēdes sākumā par “Viedajām pašvaldībām” un pašvaldību aizņēmumu iespējām informēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts ilgtspējīgas attīstības plānošanas departamenta direktors Raivis Bremšmits. Šīs programmas mērķis ir veicināt pašvaldību aktivitāti inovāciju ieviešanas jomā Latvijā, jaunos veidos attīstot ar pašvaldību funkcijām saistīto pakalpojumu nodrošināšanu. R.Bremšmits skaidroja, ka šim mērķim pašvaldībām katrā reģionā būs kopumā pieejami aptuveni 3 miljoni eiro, savukārt darbs pie programmas nosacījumiem un ar to saistītajiem Ministru kabineta noteikumiem vēl turpinās. Tā kā projektu atlase plānota 2023. gada sākumā, Kurzemes pašvaldību vadība vienojās, ka programmā varētu attīstīt vienotu ideju Kurzemes pašvaldībās. Tika arī lemts, ka diskusijas par idejām un piemērotāko risinājumu, ko attīstīt “Viedo pašvaldību” programmā pieejamā finansējuma ietvaros, tiks turpinātas.

Sēdes turpinājumā Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes pārstāvji atskatījās uz Kurzemes plānošanas reģiona Administrācijas paveikto 2022.gada pirmajā pusgadā.  Kurzemes plānošanas reģions turpinājis sekmīgi darboties tam uzticēto funkciju izpildē, tai skaitā gan pārstāvot reģiona intereses dažādās valsts institūcijās, gan piesaistot ES finansējumu reģiona attīstībai.

Pēc intensīva darba vairāk nekā divu gadu garumā šī gada maijā tika apstiprināta Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmu 2021. – 2027.gadam. Šis vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments ir izstrādāts, lai nodrošinātu līdzsvarotu un ilgtspējīgu Kurzemes reģiona attīstību, un tā sagatavošanā tika iesaistīti reģiona pašvaldību speciālisti, uzņēmēji, nevalstiskā sektora pārstāvji, nozaru ministrijas un eksperti, kā arī iedzīvotāji. Jaunās “Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021. – 2027.gadam” izstrādes laikā tika aktualizēta arī “Kurzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2015.-2030.gadam”, to papildinot ar informāciju un datiem par jaunveidoto Tukuma novadu, kas pēc Administratīvi teritoriālās reformas un plānošanas reģionu robežu izmaiņām iekļāvās Kurzemes plānošanas reģionā.

Pirmajā pusgadā turpinājies darbs pie kopumā 11 Eiropas Savienības finansētiem projektiem, kā arī notiek aktīva jaunu projektu ideju attīstīšana un projektu sagatavošana finansējuma piesaistei Kurzemes reģionam. Tāpat Kurzemes plānošanas reģions turpinājis darbu pie plānošanas reģiona, pašvaldību un likumdevēju savstarpējās sadarbības stiprināšanas, atbalsta sniegšanas uzņēmējiem ar Kurzemes plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centra aktīvu darbību, sabiedriskā transporta tīkla plānošanas un uzraudzības reģionā, kā arī remigrācijas veicināšanas atbalsta pasākumiem.

Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes 2022.gada 30. augustā sēdes darba kārtība un citi dokumenti pieejami tiešsaistē.

Par Kurzemes plānošanas reģionu

Kurzemes plānošanas reģions ir viens no pieciem plānošanas reģioniem, kas izveidots 2006. gada jūnijā ar mērķi – nodrošināt reģiona attīstības plānošanu, koordināciju, pašvaldību un citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbību. To veido 8 pašvaldības  – 2 valstspilsētas – Liepāja un Ventspils – un 6 novadi – Dienvidkurzemes, Kuldīgas, Saldus, Talsu, Tukuma un Ventspils novads.

Vairāk par Kurzemes plānošanas reģionu, tā funkcijām un īstenotajiem projektiem var uzzināt: www.kurzemesregions.lv