Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padome šī gada 31.maija sēdē Kuldīgā apstiprinājusi “Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmu 2021. – 2027.gadam”. Šis vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments ir izstrādāts, lai nodrošinātu līdzsvarotu un ilgtspējīgu Kurzemes reģiona attīstību, un tā izstrādē tika iesaistīti reģiona pašvaldību speciālisti, uzņēmēji, nevalstiskā sektora pārstāvji, nozaru ministrijas un eksperti, kā arī iedzīvotāji.

Kurzemes plānošanas reģions jaunajā Attīstības programmā ir izvirzījis kopumā astoņas vienlīdz svarīgas prioritātes integrētai Kurzemes reģiona attīstībai: Dinamiskas zināšanas, Izaugsmes ekonomika, Zaļa un droša attīstība, Ilgtspējīga mobilitāte, Pievilcīga dzīves vide, Sociāla iekļaušana, Kultūras potenciāls un Aktīva sabiedrība kā horizontālā prioritāte. Attīstības programmā noteikti arī rīcības virzieni attīstības prioritāšu sasniegšanai  un sasniedzamie rezultāti.

Par prioritātēm un rīcībām Kurzemes plānošanas reģions iepriekš rīkoja plašas diskusijas ar dažādu nozaru pārstāvjiem un interesentiem reģionā, kopumā iesaistot vairāk nekā 260 dažādu jomu ekspertu. Tāpat arī tika organizēta kurzemnieku aptauja ar mērķi – izzināt galvenos faktorus, kas raksturo dzīves un darba vietas pievilcību Kurzemē, un identificēt galvenos izaicinājumus. Attīstības programmas pirmajai un otrajai redakcijai tika arī rīkotas publiskās apspriešanas, to laikā tika saņemti vairāk nekā 300 priekšlikumu un ierosinājumu, kuri tika izvērtēti un iestrādāti dokumentā.

Jaunās “Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021. – 2027.gadam” izstrādes laikā tika aktualizēta “Kurzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2015.-2030.gadam”, to papildinot ar informāciju un datiem par jaunveidoto Tukuma novadu, kas pēc Administratīvi teritoriālās reformas un plānošanas reģionu robežu izmaiņām iekļāvās Kurzemes plānošanas reģionā.  “Kurzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2015.-2030.gadam” ir ilgtermiņa plānošanas dokuments ar mērķi – iezīmēt reģiona nozīmīgākos attīstības virzienus  ilgtermiņā, aktualizējot sasniegto un veicinot turpmāk nepieciešamās izmaiņas. Ilgtspējas koncepts ietver sociālos, ekonomiskos, vides aspektus un pārvaldības nozīmi, veidojot pamatu pozitīvām indivīda un sabiedrības labklājības attīstības izmaiņām ilgtermiņā.

Informācija par “Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmu 2021. – 2027.gadam” un tās izstrādes gaitu pieejama Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā:

Saite uz Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021. - 2027.gadam dokumentiem

Par “Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmu 2021. – 2027.gadam”

“Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programma 2021. – 2027.gadam” izstrādāta saskaņā ar “Kurzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2015.-2030.gadam” un ir vērsta uz Nacionālajā attīstības plānā 2021.–2027.gadam, Reģionālās politikas pamatnostādnēs 2021. – 2027. gadam un nozaru plānošanas dokumentos noteikto mērķu un prioritāšu sasniegšanu. Plānošanas dokuments ir sagatavots atbilstoši Attīstības plānošanas sistēmas likuma, Reģionālās attīstības likuma, Teritorijas attīstības plānošanas likuma, Ministru kabineta 2013.gada 16.jūlija noteikumu Nr.402 „Noteikumi par plānošanas reģionu teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” un citu normatīvo aktu prasībām, ievērojot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas metodisko ieteikumu nostādnes.

Par Kurzemes plānošanas reģionu

Kurzemes plānošanas reģions ir viens no pieciem plānošanas reģioniem, kas izveidots 2006. gada jūnijā ar mērķi – nodrošināt reģiona attīstības plānošanu, koordināciju, pašvaldību un citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbību. To veido 8 pašvaldības  – 2 valstspilsētas – Liepāja un Ventspils – un 6 novadi – Dienvidkurzemes, Kuldīgas, Saldus, Talsu, Tukuma un Ventspils novads.

Vairāk par Kurzemes plānošanas reģionu, tā funkcijām un īstenotajiem projektiem var uzzināt: www.kurzemesregions.lv