Jaunas attīstības programmas izstrāde Kurzemes plānošanas reģionam

Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padome 2019.gada 20.decembrī rakstiskajā procedūrā pieņēma lēmumu Nr. 03/19 (1.§) “Par Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu”. Plānošanas reģionu Attīstības programmu izstrādi nosaka Reģionālās attīstības likuma 16.’pantā, Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturtajā daļā un Teritorijas attīstības plānošanas likuma 5.panta pirmās daļas 2.punktā, 11.panta 1.punktā un 19.pantā ietvertās normas.

Šobrīd aktīvi turpinās “Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027.gadam” izstrāde. 2019.gadā tika uzsākts un 2020.gada pirmajā pusgadā turpinās darbs pie pašreizējās situācijas raksturojuma sagatavošanas, izveidotas attīstības programmas vadības un izstrādes darba grupas.

No 1.jūnija līdz 30.jūnijam tika organizēta kurzemnieku aptauja ar mērķi – izzināt galvenos faktorus, kas raksturo dzīves un darba vietas pievilcību Kurzemē, un identificētu galvenās problēmas un izaicinājumus. 

2020.gada otrajā pusgadā plānotas tematiskās darba grupas un darbs pie stratēgiskās daļas izstrādes. 1.jūlijā jau notikusi tematiskā darba grupa par kultūras jomas attīstību Kurzemes reģionā.

Drīzumā norisināsies tematiskās darba grupas:

  • Labklājība un sociālie pakalpojumi – 14 jūlijs, Kuldīgā;
  • Transporta un infrastruktūras attīstība – 29. jūlijs, Liepājā;
  • Izglītība un sports – 12. augusts;
  • Vide un daba – 26. augusts;
  • Pilsēta, lauki un piekraste – 16. septembris;
  • Ekonomika un tūrisms – 30. septembris;
  • Pārvaldība – 14. oktobris

Stratēģiskās sanāksmes:

  • 1. stratēģiskā sanāksme – lielais stratēģiskais programmas ietvars un virziens – 4. novembris;
  •  2. stratēģiskā sanāksme – vidēja termiņa prioritātes un rīcības virzieni (detalizētāk) – 25. novembris.

Rīcības plāna izstrāde – decembris.

Esošā Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programma izstrādāta 2015.-2020.gadam un pieejama Kurzemes plānošanas reģiona mājaslapā.

Jaunās Attīstības programmas izstrādes pamatā ir 2019.gada 26.novembrī Ministru kabinetā apstiprinātās Reģionālās politikas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam un Nacionālais attīstības plāns 2021.-2027.gadam (izstrādē).

Jaunās Attīstības programmas izstrādi plānots pabeigt līdz 2021.gada pavasarim, tomēr tās izstrādes laika grafiks var mainīties, ņemot vērā Covid-19 pandēmijas un ārkārtas situācijas ietekmi.

Lēmums par Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu