Izstrādāta jauna Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programma 2021. – 2027.gadam

Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padome 2022. gada 31.maija sēdē Kuldīgā apstiprinājusi “Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmu 2021. – 2027.gadam”. Šis ir vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, kas izstrādāts, lai nodrošinātu līdzsvarotu un ilgtspējīgu Kurzemes reģiona attīstību. Kurzemes plānošanas reģions jaunajā Attīstības programmā ir izvirzījis kopumā astoņas vienlīdz svarīgas prioritātes integrētai Kurzemes reģiona attīstībai: Dinamiskas zināšanas, Izaugsmes ekonomika, Zaļa un droša attīstība, Ilgtspējīga mobilitāte, Pievilcīga dzīves vide, Sociāla iekļaušana, Kultūras potenciāls un Aktīva sabiedrība kā horizontālā prioritāte. Attīstības programmā noteikti arī rīcības virzieni attīstības prioritāšu sasniegšanai un sasniedzamie rezultāti.

Lēmums par Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021. - 2027. gadm apstiprināšanu

Kurzemes plānošanas reģiona  Attīstības programma 2021.-2027. gadam:

Ar Attīstības programmas 2021. – 2027.gadam izstrādes gaitu saistītie lēmumi un ziņojumi:

Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021. – 2027.gadam dokumentu gala versijas pieejamas arī www.geoLatvija.lv. 

Saite uz Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021. – 2027.gadam dokumentiem geolatvija.lv sistēmā

Attīstības programmas 2021. – 2027. gadam izstrādes gaita Kurzemes plānošanas reģionam

Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padome 2019.gada 20.decembrī rakstiskajā procedūrā pieņēma lēmumu Nr. 03/19 (1.§) “Par Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu”.

Lēmums par Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu

Plānošanas reģionu Attīstības programmu izstrādi nosaka Reģionālās attīstības likuma 16.’pantā, Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturtajā daļā un Teritorijas attīstības plānošanas likuma 5.panta pirmās daļas 2.punktā, 11.panta 1.punktā un 19.pantā ietvertās normas.

Aktīvi turpinās “Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027.gadam” izstrāde. 2019.gadā tika uzsākts un 2020.gadā turpināts darbs pie pašreizējās situācijas raksturojuma sagatavošanas, izveidotas attīstības programmas vadības un izstrādes darba grupas.

No 1.jūnija līdz 30.jūnijam tika organizēta kurzemnieku aptauja ar mērķi – izzināt galvenos faktorus, kas raksturo dzīves un darba vietas pievilcību Kurzemē, un identificētu galvenās problēmas un izaicinājumus. 

Tika veiktas rakstiskas konsultācijas ar Valsts vides dienesta Liepājas un Ventspils reģionālajām vides pārvaldēm, Dabas aizsardzības pārvaldi un Veselības inspekciju par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (SIVN) nepieciešamību un 14.04.2020. saņemts Vides pārraudzības valsts biroja lēmums Nr. 4-02/21 piemērot SIVN Kurzemes plānošanas reģiona attīstības programmai.

2020.gada otrajā pusgadā notika Tematiskās darba grupas:

2020.gada ceturtajā ceturksnī  turpinājās darbs pie Stratēģiskās daļas izstrādes, kura ietvaros tika organizētas divas sanāksmes:

  • 2. decembrī – par Attīstības programmas stratēģisko ietvaru – prioritātēm un rīcības virzieniem;
  • 16. decembrī – par pašvaldību reģionāla mēroga projektiem.

2021.gada pirmajos mēnešos kopā ar pašvaldībām turpinājās darbs pie pašvaldību reģionāla mēroga projektu saraksta veidošanas, izstrādāti kritēriji projektu ideju vērtēšanai un izveidota Vērtēšanas komisija, kurā iekļauti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Pārresoru koordinācijas centra pārstāvji.

2021.gada februārī tika organizētas sešas diskusijas par Rīcības plānu un tajā iekļautajām rīcībām visas prioritātēs, iesaistot pašvaldību, Rīgas un Zemgales plānošanas reģionu, ieinteresēto institūciju un NVO pārstāvjus. Vairāk par šo diskusiju norisi lasiet šeit.

Ar Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes 2021. gada 24.marta lēmumu Nr.3.1 apstiprināta Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027. gadam 1.redakcija, kurā ietverta pašreizējās situācijas analīze un kopsavilkums, tendences un prognozes, vidēja termiņa stratēģiskie uzstādījumi, prioritātes, rīcības virzieni (Rīcības plāns) un ieviešanas uzraudzības un novērtēšanas kārtība reģiona ilgtermiņa stratēģisko mērķu un prioritāšu īstenošanai.”

Ar Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes 2021.gada 3.novembra lēmumu Nr. 1.1 apstiprināta Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021. – 2027.gadam 2.redakcija un nodota publiskai apspriešanai, kas ilga no 2021.gada 10.novembra līdz 10.decembrim. Lai veicinātu kurzemnieku iesaisti jaunās Attīstības programmas izstrādē, šī gada 23. novembrī tiešsaistē notika publiskās apspriešanas sanāksme.

Spēkā esošā Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programma izstrādāta 2015.-2020.gadam un pieejama Kurzemes plānošanas reģiona mājaslapā.

Jaunās Attīstības programmas izstrādes pamatā ir Reģionālās politikas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam, Nacionālais attīstības plāns 2021.-2027.gadam, nozaru pamatnostādnes un Darbības programmas projekts.

2021.gada 29.martā

Paziņojums par Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027. gadam 1.redakcijas apstiprināšanu un nodošanu publiskai apspriešanai

Ar Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes 2021. gada 24.marta lēmumu Nr.3.1 tiek apstiprināta Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027. gadam 1.redakcija, kurā ietverta pašreizējās situācijas analīze un kopsavilkums, tendences un prognozes, vidēja termiņa stratēģiskie uzstādījumi, prioritātes, rīcības virzieni (Rīcības plāns) un ieviešanas uzraudzības un novērtēšanas kārtība reģiona ilgtermiņa stratēģisko mērķu un prioritāšu īstenošanai.

 Publiskās apspriešanas norises laiks: no 2021.gada 29.marta līdz 30.aprīlim.

Publiskās apspriešanas sanāksme: 2021.gada 22.aprīlī pl.13.00 tiešsaistē, pieslēgšanās saite:

https://us02web.zoom.us/j/82673538152?pwd=WXlVeGhLektBR2RUemowL2NoVDJIQT09

Tikšanās ID: 826 7353 8152; Pieejas kods: 133954

Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027. gadam 1.redakcijas publiskās apspriešanas dokumenti:

Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021. – 2027.gadam 1.redakcija pieejama arī www.geoLatvija.lv

Drukātas dokumentu versijas pieejamas: Kurzemes plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centrā Saldū, Striķu ielā 2, 2.stāvā.

Priekšlikumu iesniegšanas veidi publiskās apspriešanas laikā līdz š.g. 30.aprīlim:

Priekšlikumus rakstiski varēja iesniegt: elektroniski uz e-pastu pasts@kurzemesregions.lv vai pa pastu: Valguma iela 4a, Rīga, LV-1048. Priekšlikumus varēja iesniegt, izmantojot pievienoto veidlapu.

Veidlapa priekšlikumu un ierosinājumu sniegšanai par Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027.gadam 1.redakciju

2021.gada 10.novembrī

Paziņojums par Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027. gadam 2.redakcijas apstiprināšanu un nodošanu publiskai apspriešanai

Ar Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes 2021.gada 3.novembra lēmumu Nr. 1.1 tiek apstiprināta Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021. – 2027.gadam 2.redakcija un nodota publiskai apspriešanai, kas ilgs no šī gada 10.novembra līdz 10.decembrim. Lai veicinātu kurzemnieku iesaisti jaunās Attīstības programmas izstrādē, šī gada 23. novembrī tiešsaistē notiks publiskās apspriešanas sanāksme.

Publiskās apspriešanas norises laiks: no 10.novembra līdz 10.decembrim.

Publiskās apspriešanas sanāksme: 2021.gada 23.novembrī pl.14.00 tiešsaistē, pieslēgšanās saite: https://us02web.zoom.us/j/82560185811?pwd=b2lTdURBTUJDYlI4MWxxeTZicW55QT09

Kurzemes plānošanas reģiona  Attīstības programmas 2021.-2027. gadam 2.redakcijas publiskās apspriešanas dokumenti:

Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021. – 2027.gadam 2.redakcija pieejama arī www.geoLatvija.lv. 

Drukātas dokumentu versijas pieejamas: Kurzemes plānošanas reģiona administrācijā, Valguma ielā 4a, Rīgā, pēc iepriekšējas pieteikšanās.

Priekšlikumus turpmākai Kurzemes attīstībai sabiedriskās apspriešanas laikā no 10.novembra līdz 10. decembrim var sniegt:

Ar jaunās Attīstības programmas izstrādi saistītās aktualitātes