Jaunas attīstības programmas izstrāde Kurzemes plānošanas reģionam

Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padome 2019.gada 20.decembrī rakstiskajā procedūrā pieņēma lēmumu Nr. 03/19 (1.§) “Par Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu”. Plānošanas reģionu Attīstības programmu izstrādi nosaka Reģionālās attīstības likuma 16.’pantā, Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturtajā daļā un Teritorijas attīstības plānošanas likuma 5.panta pirmās daļas 2.punktā, 11.panta 1.punktā un 19.pantā ietvertās normas.

Aktīvi turpinās “Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027.gadam” izstrāde. 2019.gadā tika uzsākts un 2020.gadā turpināts darbs pie pašreizējās situācijas raksturojuma sagatavošanas, izveidotas attīstības programmas vadības un izstrādes darba grupas.

No 1.jūnija līdz 30.jūnijam tika organizēta kurzemnieku aptauja ar mērķi – izzināt galvenos faktorus, kas raksturo dzīves un darba vietas pievilcību Kurzemē, un identificētu galvenās problēmas un izaicinājumus. 

2020.gada otrajā pusgadā tiek organizētas Tematiskās darba grupas:

Ceturtajā ceturksnī plānots darbs pie Stratēgiskās daļas izstrādes, kura ietvaros tik organizētas Stratēģiskās sanāksmes:

  • 1. stratēģiskā sanāksme – lielais stratēģiskais programmas ietvars un virziens – novembrī;
  •  2. stratēģiskā sanāksme – vidēja termiņa prioritātes un rīcības virzieni (detalizētāk) – decembrī.

Rīcības plāna izstrāde plānota decembrī.

Esošā Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programma izstrādāta 2015.-2020.gadam un pieejama Kurzemes plānošanas reģiona mājaslapā.

Jaunās Attīstības programmas izstrādes pamatā ir 2019.gada 26.novembrī Ministru kabinetā apstiprinātās Reģionālās politikas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam un Nacionālais attīstības plāns 2021.-2027.gadam.

Jaunās Attīstības programmas 1.redakciju plānots nodot sabiedriskajai apspriešanai 2021.gada sākumā un darbu pabeigt 2021.gada pirmajā ceturksnī.

Lēmums par Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu