Jaunas attīstības programmas izstrāde Kurzemes plānošanas reģionam

Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padome 2019.gada 20.decembrī rakstiskajā procedūrā pieņēma lēmumu Nr. 03/19 (1.§) “Par Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu”. Plānošanas reģionu Attīstības programmu izstrādi nosaka Reģionālās attīstības likuma 16.’pantā, Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturtajā daļā un Teritorijas attīstības plānošanas likuma 5.panta pirmās daļas 2.punktā, 11.panta 1.punktā un 19.pantā ietvertās normas.

Aktīvi turpinās “Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027.gadam” izstrāde. 2019.gadā tika uzsākts un 2020.gadā turpināts darbs pie pašreizējās situācijas raksturojuma sagatavošanas, izveidotas attīstības programmas vadības un izstrādes darba grupas.

No 1.jūnija līdz 30.jūnijam tika organizēta kurzemnieku aptauja ar mērķi – izzināt galvenos faktorus, kas raksturo dzīves un darba vietas pievilcību Kurzemē, un identificētu galvenās problēmas un izaicinājumus. 

Tika veiktas rakstiskas konsultācijas ar Valsts vides dienesta Liepājas un Ventspils reģionālajām vides pārvaldēm, Dabas aizsardzības pārvaldi un Veselības inspekciju par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (SIVN) nepieciešamību un 14.04.2020. saņemts Vides pārraudzības valsts biroja lēmums Nr. 4-02/21 piemērot SIVN Kurzemes plānošanas reģiona attīstības programmai.

2020.gada otrajā pusgadā notika Tematiskās darba grupas:

2020.gada ceturtajā ceturksnī  turpinājās darbs pie Stratēģiskās daļas izstrādes, kura ietvaros tika organizētas divas sanāksmes:

  • 2. decembrī – par Attīstības programmas stratēģisko ietvaru – prioritātēm un rīcības virzieniem;
  • 16. decembrī – par pašvaldību reģionāla mēroga projektiem.

2021.gada pirmajos mēnešos kopā ar pašvaldībām turpinājās darbs pie pašvaldību reģionāla mēroga projektu saraksta veidošanas, izstrādāti kritēriji projektu ideju vērtēšanai un izveidota Vērtēšanas komisija, kurā iekļauti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Pārresoru koordinācijas centra pārstāvji.

2021.gada februārī tika organizētas sešas diskusijas par Rīcības plānu un tajā iekļautajām rīcībām visas prioritātēs, iesaistot pašvaldību, Rīgas un Zemgales plānošanas reģionu, ieinteresēto institūciju un NVO pārstāvjus. Vairāk par šo diskusiju norisi lasiet šeit.

Ar Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes 2021. gada 24.marta lēmumu Nr.3.1 apstiprināta Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027. gadam 1.redakcija, kurā ietverta pašreizējās situācijas analīze un kopsavilkums, tendences un prognozes, vidēja termiņa stratēģiskie uzstādījumi, prioritātes, rīcības virzieni (Rīcības plāns) un ieviešanas uzraudzības un novērtēšanas kārtība reģiona ilgtermiņa stratēģisko mērķu un prioritāšu īstenošanai.”

Ar materiāliem un publiskās apspriešanas norisi var iepazīties Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapas sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”: https://www.kurzemesregions.lv/sabiedribas-lidzdaliba/.

Spēkā esošā Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programma izstrādāta 2015.-2020.gadam un pieejama Kurzemes plānošanas reģiona mājaslapā.

Jaunās Attīstības programmas izstrādes pamatā ir Reģionālās politikas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam, Nacionālais attīstības plāns 2021.-2027.gadam, nozaru pamatnostādnes un Darbības programmas projekts.

Lēmums par Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu