2020.gada 30. septembrī, rudenīgās noskaņās Usmas tautas namā notika tematiskā darba grupa “Ekonomika un tūrisms” Latvijas un Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. LLI – 431 “Smart planning” (Viedā plānošana) ietvaros. Tajā piedalījās gan pārstāvji no valsts un pašvaldību iestādēm, gan biedrībām un nevalstiskā sektora, kā arī citi Kurzemes plānošanas reģiona attīstībā un izaugsmē ieinteresētie.

Tiešsaistes prezentācijā no Ekonomikas ministrijas par pieejamajiem finanšu avotiem gan uzņēmējdarbības attīstībai kopumā, gan specifiski tūrisma nozarei, informēja ministrijas pārstāve Ilona Kalniņa. Savā prezentācijā Ilona arī stāstīja par tūrisma nozares problēmām un kādi atbalsta risinājumi tiek plānoti tūrismā nozares atbalstam saistībā ar  Covid krīzi.

Ar terminu “Aprites ekonomika” un kādas aktivitātes plānotas, lai to ieviestu, iepazīstināja Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas pārstāve Zanda Krūkle, papildus informējot arī par citām plānotajām atbalsta aktivitātēm no VARAM puses nākamajā plānošanas periodā.

Par uzņēmēju vajadzībām un potenciāli attīstāmajām nozarēm Talsu novadā stāstīja Kaspars Eihe no Talsu komersantu kluba.

Noslēgumā vairāk nekā 50 dalībnieki diskutēja un “prātoja” par to, kas būtu svarīgākās un attīstāmās jomas nākotnē Kurzemes reģionā, kāda varētu būt reģiona viedā specializācija un kā pašvaldības, uzņēmēji un valsts, kopīgi sadarbojoties, varētu paveikt būtiskus uzlabojumus ekonomikas attīstībā. Kā turpmāk risināmos jautājumus reģiona attīstībai dalībnieki iezīmēja –  lielāku atbalstu jaunajiem uzņēmējiem, savstarpēju un starpnozaru sadarbības potenciālu attīstību, infrastruktūras attīstību – veloceļus, dzelzceļa izmantošanu, mājokļu jeb pašvaldības dzīvojamā fonda attīstību, energoefektivitāti un mobilitāti, jūras un piekrastes kā multifunkcionālas telpas attīstīšanu, to diversificējot un pielāgojot esošajām vajadzībām, kā arī atbalsta sniegšanu mazo lauku saimniecību veidošanai un bioloģiskas pārtikas audzēšanai un uzņēmumu konkurētspējas uzlabošanu, sniedzot atbalstu ražošanas modernizācijai. Daudz tika arī diskutēts par digitālo prasmju palielināšanu, dažādu datu pieejamības uzlabošanu un pielietošanu plānošanas vajadzībām, kā arī pašvaldību speciālistu kapacitātes un prasmju uzlabošanai.

Pasākuma prezentācijas

Tūrisma vīzija 2021+. Ilona Kalniņa, EKonomikas ministrijas nozaru politikas departaments VARAM PĀRZIŅĀ ESOŠIE ES FONDI 2021-2027. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija Uzņēmēju vajadzības un potenciāli attīstāmās nozares Talsu novadā. Kaspars Eihe, Talsu komersantu klubs Kurzemes plānošanas reģiona viedā specializācija tagad un nākotnē. Jurijs Kondratenko, SIA Grupa93 Kurzemes reģiona raksturojums. Kurzemes plānošanas reģions Tematiskās darba grupas. Kurzemes plānošanas reģions

 

Par projektu

Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar asociāciju “Klaipēdas reģions” īsteno Latvijas un Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu Nr. LLI 431 SMART PLANNING jeb “Starpreģionu sadarbība ilgtspējīgai, integrētai un viedai plānošanai” (Viedā plānošana). Projekta mērķis ir stiprināt vietējo un reģionāla līmeņa ieinteresēto pušu kapacitāti telpiskajā un attīstības plānošanā, integrējot pārrobežu perspektīvu stratēģiskajā plānošanā, lai veicinātu saskaņotu attīstību un produktīvu pārrobežu sadarbību.

Plašāka informācija par projektu un tā aktivitātēm pieejama Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā.

Informāciju sagatavoja
Jana Briede
Projekta “Smart Planning” vadītāja
Kurzemes plānošanas reģions
e-pasts: jana.briede@kurzemesregions.lv
Tālr. 26558085

Šī informācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.