Šī gada 12.augustā Saldus Tehnikumā notika seminārs jeb darba grupa “Izglītība” – kā ceturtā tematiskā darba grupa Kurzemes plānošanas reģiona attīstības programmas izstrādes ietvaros. Uz semināru tika aicināti izglītības nozares speciālisti, kuri pārstāv dažādas pašvaldības un izglītības iestādes, kā arī plānošanas eksperti no valsts un pašvaldībām, kopā pasākumā piedalījās nedaudz vairāk kā 30 interesenti un speciālisti.

Ar Izglītības attīstības pamatnostādnēm 2021.-2027. gadam “Nākotnes prasmes nākotnes sabiedrībai”, to mērķiem, izaicinājumiem un rīcības virzieniem, kā arī perspektīvo reģiona lomu izglītības sistēmā attālināti iepazīstināja Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāve Gunta Ārāja. Savukārt otra ministrijas pārstāve – Diāna Laipniece – iepazīstināja klātesošos ar augstskolu absolventu monitoringa rezultātiem, kas parāda augstākās izglītības kā investīcijas “atmaksāšanos” nākotnē.

Ar plašu un izsmeļošu prezentāciju pasākumā uzstājās arī Ekonomikas ministrijas pārstāvis Normunds Ozols, savā prezentācijā īpaši smalki analizējot izglītība sistēmas un darba tirgus izaicinājumus.  Semināra pirmo daļu noslēdza Kurzemes plānošanas reģiona izglītības eksperte Ingrīda Muraškovska, savā prezentācijā fokusējoties uz izglītības izaicinājumiem un potenciālu Kurzemes reģionā.

Pasākums noslēdzās ar aktīvu darba grupu diskusiju, kas tika organizēta 4 darba grupās – indivīds, darba tirgus, mācību sasniegumi un sadarbība, lai pārrunātu esošo situāciju, identificētu šķēršļus un rīcības to novēršanai.  Kopumā visās darba grupās izskanēja dažādi priekšlikumi par izglītības jomas attīstību, tai skaitā  kompetencēs balstīta izglītības satura jēgpilna un koordinēta ieviešana, mobilitātes veicināšana, apmācību norisi organizējot iedzīvotājiem  ērtākās atrašanās vietās vai darba vidē (ietverot visus izglītības līmeņus). Priekšlikumi tiks apkopoti un izmantoti Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas izstrādē.

Pasākuma prezentācijas:

Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam - Nākotnes prasmes nākotnes sabiedrībai. Gunta Arāja, Izglītības un zinātnes ministrija Latvijas augstskolu 2017.gada absolventi gadu pēc absolvēšanas (2018.gadā). Kurzemes reģiona augstākās izglītības iestādes. Diāna Laipieniece, Izglītības un zinātnes ministrija DARBA TIRGUS UN IZGLĪTĪBAS SISTĒMAS NĀKOTNES IZAICINĀJUMi. Normunds Ozols, Ekonomikas ministrija Izglītība Kurzemes reģiona attīstībai. Ingrīda Muraškovska, Kurzemes plānošanas reģions

Nākamais seminārs/darba grupa iecerēts “Daba, vide un ainavas”, kas notiks 26. augustā Kolkas Tautas namā.

Turpmāk, līdz pat šī gada oktobra vidum, plānots organizēt vēl 3 darba grupas vairākās jomās (datumi norādīti provizoriski, ir iespējamas izmaiņas):

  • Pilsēta, lauki un piekraste – 16. septembris;
  • Ekonomika un tūrisms – 30. septembris;
  • Pārvaldība – 14. oktobris

Ja Jums ir arī interese par kādu no nākamajām tematiskajām darba grupām, aicinām par to informēt, rakstot pieteikumu ar savu kontaktinformāciju (vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese) un vēlamo tematisko grupu/-as uz e-pastu jana.briede@kurzemesregions.lv.