Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padome 2019.gada 20.decembrī rakstiskajā procedūrā pieņēmusi lēmumu Nr. 03/19 (1.§) “Par Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu”.

Plānošanas reģionu Attīstības programmu izstrādi nosaka Reģionālās attīstības likuma 16.’pantā, Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturtajā daļā un Teritorijas attīstības plānošanas likuma 5.panta pirmās daļas 2.punktā, 11.panta 1.punktā un 19.pantā ietvertās normas.

Esošā Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programma izstrādāta 2015.-2020.gadam un pieejama Kurzemes plānošanas reģiona mājaslapā.

Jaunās Attīstības programmas izstrādes pamatā būs 2019.gada 26.novembrī Ministru kabinetā apstiprinātās Reģionālās politikas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam un Nacionālais attīstības plāns 2021.-2027.gadam (izstrādē).

Jaunās Attīstības programmas izstrādi plānots pabeigt līdz 2021.gada pavasarim.