19.jūnijā uz šī gada ceturto sēdi pulcējās Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padome – pašvaldību vadītāji un vadītāju vietnieki. Sēdē apstiprināja Kurzemes plānošanas reģiona publisko gada pārskatu par 2018.gadu, tikās ar izglītības un zinātnes ministri Ilgu Šuplinsku un uzklausīja Labklājības ministrijas pārstāvjus par plānoto ģimenes asistenta pakalpojuma pilotprojektu pašvaldībās.

Sēdēs sākumā Attīstības padome vienbalsīgi apstiprināja Kurzemes plānošanas reģiona Administrācijas sagatavoto publisko gada pārskatu par 2018.gadu. Kurzemes plānošanas reģions 2018.gadā turpinājis sekmīgi pildīt sev uzticētās funkcijas, tai skaitā gan pārstāvot reģiona intereses dažādās valsts institūcijās, gan piesaistot ES finansējumu reģiona attīstībai. Kopumā pērn īstenoti 16 Eiropas Savienības finansēti projekti, savukārt papildus sagatavoti vel 7 projektu pieteikumi. Arī 2019.gadā turpinās darbs pie plānošanas reģiona, pašvaldību un likumdevēju savstarpējās sadarbības stiprināšanas, Eiropas Savienības fondu piesaistes reģionam, kā arī atbalsta sniegšanas uzņēmējiem un remigrācijas pasākumu veicināšanas.

Sēdes turpinājumā Labklājības ministrijas pārstāvji iepazīstināja Kurzemes pašvaldību vadītājus un vadītāju vietniekus ar tās plānoto ģimenes asistenta pakalpojuma pilotprojektu pašvaldībās. Nākamo divu gadu laikā Labklājības ministrija ar valsts līdzfinansējumu plāno apmācīt un nodrošināt 50 ģimenes asistentu pakalpojumus 25 pašvaldībās, lai sniegtu atbalstu ģimenēm un veicinātu dažādu prasmju apguvi to sekmīgākai funkcionēšanai. Šobrīd turpinās darbs pie pašvaldību iesaistes projektā, tāpēc Attīstības padome sniedza savus priekšlikumus par pašvaldību atlases kritērijiem, lai projektā varētu iesaistīties dažāda lieluma pašvaldības.

Sēdes noslēgumā Attīstības padome tikās ar Izglītības un zinātnes ministri Ilgu Šuplinsku, lai pārrunātu izglītības sistēmas izaicinājumus. Ministre atbildēja uz pašvaldību vadītāju un vadītāju vietnieku jautājumiem par izglītības satura reformu, skolu tīkla reformas stratēģisko pamatojumu un sasaisti ar teritoriālo reformu. Ministre arī uzklausīja Kurzemes pašvaldību ieteikumus izglītības sistēmas uzlabošanai, tai skaitā izglītības kvalitātes vērtēšanai un nepieciešamajiem uzlabojumiem skolu akreditācijas procesā.

Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes 2019.gada 19.jūnija sēdes darba kārtība un citi dokumenti pieejami tiešsaistē.

Par Kurzemes plānošanas reģionu:

Kurzemes plānošanas reģions ir viens no pieciem plānošanas reģioniem, kas izveidots 2006. gada jūnijā ar mērķi – nodrošināt reģiona attīstības plānošanu, koordināciju, pašvaldību un citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbību. Tas apvieno 20 pašvaldības: 18 novadus – Alsungas, Aizputes, Brocēnu, Dundagas, Durbes, Grobiņas, Kuldīgas, Mērsraga, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rojas, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, Vaiņodes un Ventspils novadi, kā arī 2 republikas līmeņa pilsētas – Liepāju un Ventspili.