Erasmus+ programmas logo

Nr:2022-2-LV01-KA122- ADU-000101610

2023.gada aprīļa izskaņā, no 23. līdz 29. aprīlim Kurzemes plānošanas reģiona (KPR) darbinieki un brīvprātīgie, pavisam kopā 17 dalībnieki, devās Eiropas Savienības programmas izglītības, mācību, jaunatnes un sporta jomas Erasmus+ projekta Nr. 2022-2-LV01-KA122-ADU-000101610 “Koučings nākotnes sadarbībai” (turpmāk – projekts) īstermiņa mobilitātes braucienā uz Franciju, uz Antibe.  Mobilitātes brauciena mērķis bija dalība 5 dienu apmācībās, lai apgūtu dažādas koučinga metodes efektīva komandas darba organizēšanai, sadarbību veidošanai, individuālās un komandas kapacitātes palielināšanai.

Organizācijas panākumu priekšnoteikums ir efektīvas komandas darbs, komandas sniegums atkarīgs no sadarbības spējām, pielāgošanās spējām, atbildības uzņemšanās spējām un uzticēšanās spējām un tieši šīs prasmes ikviens apmācību dalībnieks varēja apgūt un attīstīt projekta svarīgākajā aktivitātē – apmācībās. Apmācību sesija bija noorganizēta tā, ka katru dienu bija iespēja apgūt gan jaunas teorētiskas zināšanas, gan  šīs zināšanas likt lietā praktiskos uzdevumos un lomu spēlēs. Pateicoties jaunapgūtajām zināšanām par dažādajām koučinga metodēm, ko komanda var attīstīt kopā, apmācībās iemācījāmies izprast un atklāt komandas, uzņēmuma un arī reģiona kopīgas vērtības, mērķus. Apmācībās apguvām ne tikai jaunas prasmes efektīva komandas darba organizēšanā, bet uzzinājām arī par metodēm, kā pasargāt sevi no izdegšanas riska, kā nodrošināt darba un privātās dzīves līdzsvaru un uzturēt emocionālo labbūtību.

Apgūstot apmācību kursu, dalībnieki atsvaidzināja jau savas esošās zināšanas un apguva jaunas prasmes darbam komandā, kas veicinās gan individuālu izaugsmi, gan uzņēmuma attīstību, tādejādi veicinot arī reģiona attīstību un vietējās kopienas labklājību. Starptautiskā pieredze gan izglītojoties, gan iepazīstot citu tautu kultūru, palielināja katra indivīda entuziasmu un motivāciju jaunu sadarbību veidošanai, efektīvāka komandas darba organizēšanai, veicinot reģiona attīstību plašākā tvērumā, iesaistot dažādu jomu un nozaru pārstāvjus kopēja mērķa īstenošanai, kopēju rezultātu sasniegšanai. Un, protams, šī pieredze uzlaboja un pilnveidoja dalībnieku angļu valodas zināšanas, jo mācības notika angļu valodā.

Par šo pieredzi ikviens brauciena dalībnieks izteica ļoti pozitīvas atsauksmes, novērtējot arī apmācību nozīmīgumu un apliecinot, ka jauniegūtās zināšanas būs iespējams pielietot ikdienā, lai izprastu sadarbības partnerus, lai pieņemtu lēmumus, lai vadītu sarunas, lai veicinātu attīstību un izaugsmi.

Apmācību prezentācija

Koučinga metodes un tehnikas efektīva komandas darba organizēšanai, sadarbību veidošanai, individuālās un komandas kapacitātes palielināšanai. Mācību centra Esquire apmācību prezentācija (angļu valodā)

Citāti no mobilitātes dalībnieku rakstītā par apmācībām:

“[..]Dalība apmācībās par tēmu koučings ir neatsverams ieguvums turpmākai personīgajai izaugsmei un izaugsmei kā organizācijas komandas sastāvdaļai, lai darbības Kurzemes reģiona un konkrēti arī Ventspils valstspilsētas pašvaldības mērķu sasniegšanā būtu efektīvas un veicinātu komunikācijas kultūras paaugstināšanos, mazinot vardarbīgu komunikāciju darba vidē, kā arī pielietojot metodes efektīvai lēmumu pieņemšanai. Koučinga apmācības būtu noderīgas ikvienam pašvaldības darbiniekam un trenējamas Kurzemes reģiona pašvaldību ietvaros.”

Kristīne Rendeniece-Petrava, Ventspils domes administrācija, attīstības pārvaldes projektu ieviešanas nodaļas vadītāja

 

“[..]Komandējumā gūtā pieredze un jauniegūtās zināšanas ir ļoti aktuālas un tām būs liela nozīme manā darbā, veidojot komandu un strādājot, lai īstenotu kopīgu mērķi – pieaugušo izglītības veicināšanu Talsu novadā. Ļoti būtiski bija dalīties pieredzē un darboties kopā, izvirzot mērķus pieaugušo izglītības koordinatoru darbā.”

Anita Āboliņa, Talsu novada pašvaldība, izglītības darba speciāliste

 

“[..]Komandējuma laikā iegūtās zināšanas turpmāk tiks pielietotas ikdienas darbā – organizējot sapulces, viedokļu apmaiņas u.c. sarunas. Ik dienu tika atzīmētas vairākas būtiskas atziņas, kas būs noderīgas man personīgi, lai veiksmīgāk spētu komunicēt ar sabiedrību. Nodarbības, noteikti, pilnveidoja mani kā personību, jo radīju atbildes uz vairākiem, sev būtiskiem, jautājumiem.”

Inese Astaševska, Kuldīgas novada pašvaldība, Domes vadītāja

 

“[..]Komandējuma laikā tika gūta noderīga pieredze, papildinātas zināšanas, aktualizēta informācija turpmākajam darbam. Savā profesionālajā darbā izmantošu mācībās iegūtās zināšanas. Ļoti noderīgas ir zināšanas par paškoučingu, kā izturēt, nepadoties, kā vislabāk izmantot savus resursus, kā uzdot secīgus jautājumus, apzināties, cik svarīga ir prasme klausīties. Turpmākajā profesionālajā darbā dalīšos ar iegūtajām zināšanām gan ar kolēģiem, gan ar apmācāmajiem.”

Irēna Birgersone, Saldus novada pašvaldība, izglītības darba speciālists tehnoloģiju un mūžizglītības jautājumos

 

“[..]Novērtēju iespēju komandējumā laikā pilnveidot angļu valodas prasmes un apgūt nedaudz franču valodu, kā arī iepazīt franču kultūras iezīmes un uzzināt vairāk par pašvaldību iestāžu darbu Francijā.

Komandējuma laikā veicinājām arī sadarbību starp Kurzemes reģiona pašvaldību pieaugušo izglītība koordinatoriem un dalījāmies pieredzes stāstos par to kā ikdienā jau izmantojam koučinga tehnikas un kā vēl varētu uzlabot sadarbību reģiona līmenī.”

Agnese Lejniece, Liepājas pilsētas izglītības pārvalde, Liepājas valstspilsētas pieaugušo izglītības koordinatore

 

[..]“Nodarbību laikā dalībniekiem bija iespēja arī praktiski darboties tādā veidā pielietojot apgūtās teorētiskās zināšanas. Mācībās iegūtās zināšanas tiks izmantotas veicot ikdienas darba pienākumus, piemēram strādājot komandā. Apgūtās metodes būtu iespēja pielietot arī attiecībā uz jaunizveidoto Pieaugušo tālākizglītības centru Tukuma novadā, nosakot organizācijas vērtības, vīziju, misiju, uzskatus un  uzvedību, tādējāti veicinot komandas kopīgu izpratni par šīm tēmām attiecībā uz organizāciju.  

Lēmumu pieņemšanā iespēja izmatot Bono sešu cepuru metodi, kad pirms lēmuma pieņemšanas  “jāpielaiko” dažādas cepures un konkrētais jautājums jāizskata no dažādiem skatu punktiem. Balta cepure, nozīmē, ka jautājums jāizskata ņemot vērā tikai pieejamos faktus, sarkana – emocijas, dzeltena – optimismu, zaļa – radošumu, ka viss ir iespējams, zila – organizacinonālu struktūru, melna – riskus, ierobežojumus.  ”

Renāte Zīvarte, Tukuma novada izglītības pārvaldes Pieaugušo tālākizglītības centra Pieaugušo izglītības koordinatore

 

“Nedēļas laikā dalībnieki iepazina dažādas koučinga tehnikas  iekļaujošākai un veiksmīgākai sadarbībai un komunikācijai. Cilvēki ir dažādi, atšķirīgi rīkojas un arī redz katrs citādi. Lai profesionāli vadītu komandu vai veidotu ilgtspējīgas attiecības ar kolēģiem, sadarbības partneriem, ir svarīgi aizdomāties par katra darbinieka un kolēģa funkcionēšanas veidu. Mācību laikā dalībnieki apguva dažādas metodes, kas var palīdzēt pieņemt lēmumus, ievērojot katra vajadzības un gaidas, palielinot komandas darba produktivitāti.

Mācību laikā grupai bija iespēja izmēģināt dažādas simulācijas un metodes lēmumu pieņemšanai, kas katram dalībniekam deva iespēju izprast sevi, savas vajadzības un darbības veidu, kā arī ieklausīties savos komandas biedros, mēģināt atpazīt, kādas ir grupas biedru vajadzības un motivācija. ”

Ieva Ignatova, Dienvidkurzemes novada pašvaldība, Grobiņas pieaugušo izglītības centrs, Pieaugušo izglītības speciāliste

 

“Apgūtie komunikāciju rīki palīdzēs, ne tikai darba ikdienā, lai sasniegtu konkrēta darba rezultātu, bet arī ikdienišķā komunikācijā ar kolēģiem. Visspilgtāk atmiņā palicis komunikācijas rīks – Sešu cepuru metode (De Bonos thinking hat’s), šīs komunikācijas rīks labi palīdz kādu lēmumu pieņemšanā un pieļauju, ka tieši šī metode varētu tikt izmantota visbiežāk mūsu darba ikdienā,”

Samanta Struža, Kurzemes plānošanas reģiona biroja tehniskā sekretāre

 

“Mācību sesiju laikā tika apgūtas dažādas koučinga tehnikas, gan sevis paša attīstīšana, mērķu nospraušanai, gan arī komandas koučings. Apguvām gan teorētiskos pamatus, gan tika izspēlētas dažādas situācijas un lomu spēles, kas ļāva pilnvērtīgāk izprast un pielietot dažādās tehnikas. Otrs liels apmācību bloks bija saistīts ar komunikāciju, jo abas šīs tēmas ir cieši saistītas un apguvām dažādas komunikācijas prasmes. Kā labāk klausīties, kā būt sadzirdētiem, kā uzdot pareizos (atslēgas) jautājums, kā moderēt un vadīt sarunas, lai tās būtu konstruktīvas un efektīvas.”

Evita Ozoliņa, Kurzemes plānošanas reģiona Administrācijas vadītāja

 

“Gan teorētiskās, gan praktiskās zināšanas komandu koučingā, uz sevi vērstās koučinga tehnikās, organizācijas un personīgo mērķu sasniegšanā, komunikācijā kā koučinga galvenajā rīkā un koučinga pielietošanā, ko efektīvā veidā sniedza pasniedzēja, būs  ļoti noderīgas gan manam darbam, gan arī manas personības izaugsmē. Augstu vērtēju mācību centra “Esquire” darbu kopumā mācību plānošanā un vadīšanā, kā arī pasniedzējas spēju ar praktiskiem piemēriem un ļoti vienkārši runāt par dažādām teorijām un to pielietojumu ikdienas dzīvē.  Esmu pateicīga ERASMUS+ programmai un arī Kurzemes plānošanas reģionam par iespēju pilnveidot sevi un savas zināšanas, kā arī kopā ar citiem darbiniekiem kļūt par vēl spēcīgāku komandu iestādes kopīgo mērķu sasniegšanā.”

Laura Homka, Kurzemes plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciāliste

 

“Esmu pārliecināta, ka iegūtās zināšanas un pieredzi varēšu veiksmīgi izmantot savā ikdienas darbā, kas palīdzēs darbu organizēšanā, darba procesu vadīšanā un koordinēšanā, palielinās gan manu individuālo, gan kopējo kapacitāti un efektivitāti. Varu secināt, ka koučings iedvesmo jauniem sasniegumiem, palīdz mainīt iesīkstējušu domāšanu un attīstīta ikvienu personību. Tā ir lieliska metode, kas ļauj paskatīties uz problēmu no cita skatu punkta un risināt to ar zināmu vieglumu, personīgu un radošu pieeju.”

Ingeborga Bordāne, KPR Administrācijas biroja administratore

 

“Turpmāk strādājot ar projekta partneriem, kolēģiem un nonākot situācijā kad nevar nonākt pie vienota risinājuma izmantošu “Bono cepures” piemēru. Tāpēc, ka tas visām iesaistītajām pusēm liek palūkoties uz jautājumu, situāciju no visiem aspektiem, pēc kuriem ir vieglāk nonākt pie vienota risinājuma.”

Aija Neilande, Kurzemes plānošanas reģiona projektu vadītāja

“Man nozīmīgākie un svarīgākie ieguvumi ir komunikācijas un sadarbības tehnikas t.sk. starpkulturālās atšķirības, kas tika prezentētas, kā arī testētas darba grupās – Komunikācija un sadarbība kā veids, kurā katra puse mazina savus zaudējumus un maksimizē ieguvumus, Karpmana drāmas tristūris (Upuris – Glābējs – Tiesnesis), De Bono cepures/brilles (balts/fakti; sarkans/emocijas, dzeltens/optimists, zaļš/radošums, zils/struktūra, kārtība, melns/risks. Metode veiksmīgi izmantojama problēmas risinājumos, ideju/iespēju apspriešanā utldz. Erika Berna teorijas pieeja – (Vecāks – bērns – pieaugušais) komunikācijā. Cietumnieka dillemmas metodes pielietošana. Diskusiju vadīšanas paņēmieni (diskutēt par idejām nevis par viedokļiem) u.c. Mācības vērtējamas kā izcili izdevušās! ”

Aiga Meri, Kurzemes plānošanas reģiona projektu nodaļas vadītāja

 

Ar šo projektu KPR turpina Eiropas sadarbības un mobilitātes projektus, lai pilnveidotu KPR un reģiona pašvaldību komandas darba efektivitāti, sekmējot darbinieku kompetenču pilnveidi, apgūstot  mācīšanos sadarbībā un veicinot  starptautiskas pieredzes un labās prakses pārnesi organizācijā un reģionā.

Paldies visiem mobilitātes dalībniekiem par aktīvu un aizrautīgu klausīšanos, par radošu darbošanos praktiskajos uzdevumos un lomu spēlēs, kā arī par  jēgpilnu atgriezeniskās saites sniegšanu un sava viedokļa paušanu.

Lai mums veiksmīgas sadarbības gan reģionālā, gan starptautiskā līmenī!

Par projektu “Koučings nākotnes sadarbībai”

Apmācības tika organizētas ES izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus + 2021. – 2027. gadam Projekta “Koučings nākotnes sadarbībai” (Nr:2022-2-LV01-KA122- ADU-000101610) ietvaros. Vairāk par projektu varat uzzināt Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā: https://www.kurzemesregions.lv/projekti/izglitiba/koucings-nakotnes-sadarbibai/ 

Informāciju sagatavoja
Agnese Lāce
Kurzemes plānošanas reģiona
Reģionālā izglītības koordinatore