Projekta Nr. 3.1.1.2.i.0/1/22/I/VARAM/001

2023. gada 15. decembrī Kurzemes pašvaldību speciālisti darbā ar jaunatni un Kurzemes plānošanas reģiona pārstāvji devās uz Kuldīgu, lai vēl šajā gadā uzsāktu speciālistu kapacitātes celšanas pasākumu ciklu – dalīšanos pieredzē Kurzemes reģiona pašvaldību ietvaros. Šajā tikšanās reizē Kurzemes plānošanas reģiona projekta eksperte Zane Gaile iepazīstināja ar 2024.gadā plānotajām projekta aktivitātēm – paredzētajām apmācībām, pieredzes apmaiņas un citiem pasākumiem, kas būtu veicami projekta ietvaros. Jaunatnes lietu speciālisti aktīvi iesaistījās diskusijās par paredzētajām aktivitātēm, precīzi definējot, tieši kāds saturs katrai aktivitātei būtu nepieciešams, lai būtiski uzlabotu darba ar jaunatni efektivitāti.

Pasākuma otrajā daļā Kuldīgas Jauniešu mājas vadītāja Ieva Kaltniece izstāstīja un parādīja 500 dollar loan, kādas iespējas tiek piedāvātas Kuldīgas novada jauniešiem gan dažādu prasmju attīstīšanai, gan dalībai dažādos pasākumos un projektos.

Kurzemes pašvaldību speciālisti darbā ar jaunatni atzina, ka šādas kopā sanākšanas un dalīšanās savā pieredzē līdz šim ir pietrūcis, un laba speciālistu sadarbības tīkla veidošana ir viens no priekšnoteikumiem, lai uzlabotu darba ar jaunatni situāciju Kurzemē kopumā, mācītos viens no otra un rezultātā izlīdzinātu pakalpojumu kvalitāti un efektivitāti visā Kurzemes plānošanas reģiona teritorijā.

Pasākuma noslēgumā speciālisti vienojās, ka nākamā tikšanās notiks Liepājā, 2024.gada 26.janvārī.

Pasākumu rīkoja Kurzemes plānošanas reģions Eiropas Savienības Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna investīcijas 3.1.1.2.i. “Pašvaldību kapacitātes stiprināšana to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai” ietvaros. Projektu īsteno VARAM sadarbībā ar visiem plānošanas reģioniem un tā mērķis ir celt pašvaldību kapacitāti to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai administratīvi teritoriālās reformas kontekstā, lai pašvaldības spētu nodrošināt tām likumos noteikto autonomo funkciju izpildi salīdzināmā kvalitātē un pieejamībā, kā arī spētu sniegt iedzīvotājiem kvalitatīvus pakalpojumus par samērīgām izmaksām atbilstoši aktuālajām demogrāfiskajām tendencēm.

Vairāk par projektu var uzzināt Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā.

Informāciju sagatavoja:

Zane Gaile
Kurzemes plānošanas reģiona
Projekta eksperte
mob.+371 29206098
zane.gaile@kurzemesregions.lv