Projekts “Integrētas pārvaldības veicināšana piekrastē, ilgtspējīgi izmantojot dabas un sociālo kapitālu”

BALTIC SEA2LAND

Projekta mērķis ir līdzsvarot Zilās ekonomikas sektoru (piemēram, tūrisms, enerģētika, zivsaimniecība), dabas aizsardzības un vietējo kopienu intereses, tādējādi veicinot integrētu un iekļaujošu piekrastes pārvaldību (tajā skaitā telpisko datu pārvaldību un harmonizāciju Baltijas jūras reģiona dažādiem pārvaldes līmeņiem un interešu grupām).

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS ILGUMS:

01.01.2023. – 31.12.2025.

PROJEKTA KOPĒJAIS FINANSĒJUMS:

3 447 155,80 EUR (t.sk. Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums 2 757 724,64 EUR)

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA FINANSĒJUMS:

249 752,00 EUR ( t.sk. Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums 199 801,60 EUR)

PROJEKTA PARTNERI:

 • Projekta vadošais partneris – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (Latvija)
 • Sāremā pašvaldība (Igaunija)
 • Tallinas Universitāte (Igaunija)
 • Somijas Dienvidrietumu reģionālā padome (Somija)
 • Baltijas Vides Forums Vācija (Vācija)
 • Fehmarnas pašvaldība (Vācija)
 • HELCOM (Somija)
 • Baltijas Vides Forums Latvija (Latvija)
 • Kurzemes plānošanas reģions (Latvija)
 • Asociācija “Klaipēdas Reģions” (Lietuva)
 • Polijas Zinātņu akadēmijas Okeanoloģijas institūts (Polija)
 • VASAB sekretariāts (Latvija)
 • Piekrastes pilsētu un pašvaldību asociācija (Polija)

Projekts Baltic Sea2Land koncentrējas uz ilgtspējīgas Zilās ekonomikas attīstības jautājumiem un ar to saistītajiem plānošanas izaicinājumiem, – no konfliktiem starp vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem līdz kopējai starpvalstu jūras un sauszemes saistītai telpiskās plānošanas pieejai.

Projekts pilnveidos plānotāju iespējas un praktiskās iemaņas integrētai plānošanai piekrastē, kā arī paplašinās iespējas novērtēt īstenotās iniciatīvas Baltijas jūras reģionā kopumā. Projekts būs nozīmīgs solis datu harmonizācijas veicināšanā Baltijas jūras reģionā un sniegs atjauninātu ietvaru/ pieeju sauszemes un jūras mijiedarbībai visam reģionam.

Projekta rezultātā tiks izveidota publiski pieejama tiešsaistes platforma – ‘Sea2Land Navigator’, kas ir plānota kā vadlīniju un telpisko datu platforma attiecībā uz piekrastes teritorijas integrētu plānošanu. Platforma sniegs atbalstu integrētai piekrastes plānošanai un  dažādu līmeņu pārvaldībai, efektīvākai sadarbībai starp plānotājiem, kompetentajām iestādēm un ieinteresētajām pusēm.  ‘Sea2Land Navigator’ nodrošinās piekļuvi labākajām līdzšinējām zināšanām šajā jomā un atbilstošām telpisko datu kopām, kas ir būtiskas Zilās ekonomikas nozarēm un vietējām kopienām piekrastes ekosistēmas saglabāšanai un visu interešu līdzsvarošanai.

Kurzemes plānošanas reģions šajā projektā iesaistīsies koordinējot projekta partneru kapacitātes paaugstināšanas pasākumus, kā arī testējot ‘Sea2Land Navigator’ tiešsaistes platformas pielietojumu Kurzemes reģiona piekrastes tematiskā plānojuma izstrādē.

Projekta ietvaros, piesaistot dažādu jomu ekspertus, tiks izstrādāts Kurzemes piekrastes tematiskais plānojums, kas nodrošinās iespējas apzināt piekrastes attīstības izaicinājumus un meklēt risinājumus esošajiem interešu konfliktiem.

Augstākminētā informācija atspoguļo autora viedokli un Baltijas jūras reģiona programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

Projekta mājaslapa: https://interreg-baltic.eu/project/balticsea2land/

Informāciju sagatavoja:
Ligita Kokaine
Projekta vadītāja

e-pasts: ligita.kokaine@kurzemesregions.lv

tālrunis: + 371 26586604