Noslēdzot pirmo projekta atskaites periodu, projekta partneri un uzraudzības grupas pārstāvji tikās sanāksmē Sāremā, lai analizētu paveikto un plānotās aktivitātes nākamajā periodā.

4. un 5.oktobrī Latvijas un Igaunijas projekta partneri sanāksmes ietvaros iepazinās ar projekta partnera “Lumanda kaļķu parks” piedāvājumu un projekta ieviešanas procesa virzību. Tāpat visiem dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar Pöide alusdarītavu, kas izvietota industriālā mantojuma telpās – bijušajā spēkstacijas ēkā, Sāremā dzirnavām – restorānu, kur vējdzirnavās izvietotais restorāns darbojas jau vairākus gadu desmitus, kā arī Angla vējdzirnavu piedāvājumu.

Tāpat projekta dalībnieki tika iepazīstināti ar tematiskajiem semināriem:
Industriālā mantojuma vietu pakalpojumu veidošana (Service design on Industrial Heritage objects, Sille Roomets), skatīt pielikumā Nm.1.

Industriālā mantojuma objektu attīstība par tūrisma piedāvājumu (Developing Industrial Heritage object to tourism product, Henri Kuningas), skatīt pielikumā Nm.2.

Atšķirībā no iepriekšējās (uzsākšanas) sanāksmes, šajā partneri bija atvērtāki un dalījās ar realizēto, savu pieredzi un paveikto. Sanāksme nostiprināja esošo sadarbības tīklu un ļāva visiem savstarpēji ciešāk nodibināt kontaktus.

5.oktobra sanāksmē tika pārrunāta projekta 1.atskaites perioda progress,  kā arī katrs projekta partneris iepazīstināja ar savu darbu virzību. Visi klātesošie tika iepazīstināti ar realizēto publicitāti un mārketinga aktivitāšu plānu.

Semināra prezentācijas par projektu varat apskatīt šeit:

Projekta 1.atskaites perioda progress (Overview of project progress of 1st Reporting period) – Maija Bebre, Kurzemes plānošanas reģions, pielikums Nm.3.

Projekta mārketinga aktivitātes (Marketing activities) – Merike Järv, Dienvidigaunijas reģions, pielikums Nm.4.

Projekta publicitāte un komunikācijas aktivitātes (Communication activities) – Jana Briede, Rīgas plānošanas reģions, pielikums Nm.5.
Angla vējdzirnavu kalns (KPR foto)

Augstākminētā informācija atspoguļo autora viedokli un Igaunijas-Latvijas programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

Informāciju sagatavoja:
Maija Bebre
Projekta vadītāja
Kurzemes plānošanas reģions
maija.bebre@kurzemesregions.lv
pielikums nm.1 pielikums nm.2 pielikums nm.3 pielikums nm.4 pielikums nm.5