Lai pilnveidotu un precizētu tirgus izpētes tehnisko specifikāciju un nodrošinātu objektīvas un efektīvas pretendentu atlases prasības, Kurzemes plānošanas reģions saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 18.panta otro daļu pirms atkārtotas tirgus izpētes “Apmācību programma „Pilngadīgu personu ar garīga rakstura traucējumiem sagatavošana pārejai uz dzīvi sabiedrībā” izstrāde” uzaicināja piegādātājus uz apspriedi.

Apspriedē ar piegādātājiem pasūtītāji sniedza savu vīziju par iepērkamo pakalpojumu un pārrunāja:

  • prasības apmācību programmas izstrādes speciālistiem;
  • tehniskajā specifikācijā iekļautās prasības.

Apspriede notika 2019. gada 9. aprīlī pulksten 11.00, Latgales plānošanas reģiona pārstāvniecības Rīgā telpās Torņa ielā 4, III C, Rīgā. Uz apspriedi varēja pieteikties, nosūtot informāciju par pārstāvjiem, kas piedalīsies, uz e-pastu: jurists@kurzemesregions.lv, kā arī ziņot par jautājumiem, kas rodas gatavojoties piegādātāju apspriedei.

Apspriede ar piegādātājiem tika ierakstīta audioierakstā. Apspriedes dalībnieku saraksts un audioieraksts publicēti Kurzemes plānošanas reģiona tīmekļvietnē.

Tirgus izpētes noteikumu projekts

Apspriedes audioieraksts