BALTIC SEA2LAND projekta partneri tiekas Helsinkos

Projektā “Integrētas pārvaldības veicināšana piekrastē ilgtspējīgi izmantojot dabas un sociālo kapitālu” (akronīms – BALTIC SEA2LAND) no 6.-7.septembrim Helsinkos, Somijā notiek partneru sanāksme. Projekts ir aizsācies šogad un šī ir otrā visu projekta partneru klātienes tikšanās.

Darba kārtībā ir piekrastes un jūras pārvaldībai svarīgas tēmas – atskats uz iepriekš īstenoto projektu rezultātiem, partneru kapacitāte un vajadzības, daudzlīmeņu pārvaldības koncepts, līdzdalības ĢIS pielietošanas iespējas plānošanā, kā arī darbsemināri un diskusijas par ieinteresēto pušu iesaisti plānošanas procesā, datiem, zināšanām un projektā veidojamo tiešsaistes platformu (Sea2Land Navigator).

Kurzemes plānošanas reģions šajā projektā koordinē projekta partneru kapacitātes paaugstināšanas pasākumus, izstrādā Kurzemes reģiona piekrastes tematisko plānojumu un testē tiešsaistes platformas (Sea2Land Navigator) pielietojumu Kurzemes reģiona piekrastes tematiskā plānojuma izstrādē.

Projekta mērķis ir līdzsvarot Zilās ekonomikas sektoru (tūrisms, enerģētika, zivsaimniecība), dabas aizsardzības un vietējo kopienu intereses, tādējādi veicinot integrētu un iekļaujošu piekrastes pārvaldību, tajā skaitā telpisko datu pārvaldību un harmonizāciju Baltijas jūras reģiona dažādiem pārvaldes līmeņiem un interešu grupām.

Projekta vadošais partneris ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Projektā piedalās 13 partneri no Baltijas jūras reģiona valstīm – Somijas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas un Vācijas, pārstāvot vietējā, reģionālā, nacionālā un transnacionālā līmeņa institūcijas.

Vairāk informācijas par projektu: https://www.kurzemesregions.lv/projekti/attistibas-planosana/baltic-sea2land/

Projekta mājaslapa: https://interreg-baltic.eu/project/balticsea2land/

Informāciju sagatavoja:
Ligita Kokaine
Projekta vadītāja

e-pasts: ligita.kokaine@kurzemesregions.lv

tālrunis: + 371 26586604