Laika posmā no š.g. 16. – 19.maijam Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas un projektā “Smart planning” iesaistīto Latvijas un Lietuvas pašvaldību pāstāvji devās labās prakses apgūšanas braucienā uz Turku, Somijā. Intensīvā divu dienu vizītē gan dalījāmies savā pieredzē plānošanas jomā, gan iepazinām Somijas institūciju, izglītības iestāžu, ostu pieredzi attīstības plānošanā un sadarbības modeļus ar citām institūcijām, uzņēmējiem, valsts un pašvaldību iestādēm.

Pieredzes apmaiņas programma
Vizītes sākumā tikāmies ar Dienvidrietumu Somijas reģionālās padomi, kas veic līdzīgas funkcijas kā plānošanas reģioni Latvijā. Iepazīstinājām ar plānošanas reģionu lomu Latvijā, kā arī uzklausījām Dienvidrietumu Somijas reģionālās padomes sniegto prezentāciju par tās pieredzi plānošanā un funkcijām,  jaunizstrādātajām attīstības programmām un stratēģijām, būtiskākajiem izaicinājumiem.  Projekta sadarbības partneri no Lietuvas iepazīstināja klātesošos ar Klaipēdas reģionālās asociācijas darbību un plānošanas jomas aktualitātēm reģionā, kas atšķirībā no Latvijas un Somijas, ir izveidota uz brīvprātības pamata, proti, balstoties uz pašvaldību iniciatīvu.

Pēc sarunas ar reģionālo padomi devāmies vizītē uz Turku Lietišķo zinātņu universitāti, kuras pārstāvji iepazīstināja mūs ar savu darbību, īstenotajām programmām,  sadarbību ar reģiona uzņēmējiem un institūcijām, citām augstākās izglītības institūcijām, kas ļauj precīzāk strādāt darba tirgus pieprasījumam, tādējādi nodrošinot, ka līdz pat 80% studentu, kas pabeidz universitāti, paliek strādāt turpat Dienvidrietumu Somijas reģionā. Piesaistot Eiropas Savienības fondus, universitātei ir izdevies izveidot modernas laboratorijas nepieciešamo pētījumu veikšanai un dalībai dažādos starptautiskos projektos. Universitāte ir nozīmīgs reģiona inovāciju un jauno speciālistu sagatavošanas centrs.

 Otrajā dienā devāmies uz Ruissalo salu,  kur tajā esošie dažāda līmeņa un veida tūrisma uzņēmēji apvienojušies, meklējot finansējumu mārketinga pasākumiem un tūristu piesaistei.   Finansējumu minētā projekta īstenošanai piešķīrusi Dienvidrietumu Somijas reģionālā padome, kas arīdzan ir būtiskā atšķirība no Latvijas plānošanas reģioniem, kam šādu reģionālo fondu šobrīd nav. Dienvidrietumu Somijas reģionāla padome ik gadu saņem vidēji 300 000,- EUR reģionālo projektu atbalstīšanai, savukārt COVID-19 seku mazināšanai šis finansējums tika palielināts līdz 2 milj. EUR. Ruissalo salas apmeklējuma laikā uzzinājām, ka Ruissalo tūrisma uzņēmēji līdzīgi kā Latvijā un Lietuvā, saskaras ar sezonalitātes izaicinājumiem un meklē dažādas formas, kā diversificēt īsās tūrisma sezonas radītos riskus.

Turku ostā tikām iepazīstināti ar tās darbību, sasniegumiem un nākotnes attīstības plāniem, sadarbību ar Turku pašvaldību, kā arī ar izaicinājumiem jaunajā ģeopolitiskajā situācijā, kad līdzšinējā sadarbība ar blakus esošo Krieviju ir pilnībā pārtraukta. Neskatoties uz iepriekš minētajiem sarežģījumiem, Turku ostā tiek plānota jauna pasažiera termināļa būvniecība, daļu no esošās ostas teritorijas atdodot Turku pilsētai. Tikšanās laikā tika nodrošināta ZOOM tikšanās ar Klaipēdas ostas pārstāvjiem, kas iepazīstināja arīdzan ar Klaipēdas ostas darbību un plānoto attīstību. Īsumā iepazīstinājām arī ar Kurzemes ostu darbību, kā arī vienojāmies par atsevišķu tikšanos ar ostu pārstāvjiem, kurā pārrunātu iespējamo sadarbību starp Kurzemes un Turku ostām.

Pēc sarunas ar ostas pārstāvjiem tikāmies ar Turku pašvaldības pārstāvjiem, kuri pastāstīja par pilsētvides plānošanu un pieeju projektu plānošanā – spearhead projects. Tie ir ilgtermiņa projekti, kas ir saistīti ar pašvaldības ilgtermiņa stratēģiskajiem uzstādījumiem. Viens no šādiem projektiem paredz labiekārtot un attīstīt Turku ostas teritoriju, kas tiks nodota pilsētai pēc jaunā pasažieru termināļa būvniecības, par jaunu kultūras un mākslas centru.

Kopumā pieredzes apmaiņas vizīte bija piesātināta, pārdomāta un interesanta. Divu dienu laikā bija iespēja satikt un iepazīt profesionālus politiķus, ekspertus teritorijas plānošanas jomā, tūrisma uzņēmējus, ostu darbiniekus, dažādu projektu vadītājus, veidojot jaunus kontaktus un vienojoties par turpmāko sadarbību un kopīgām iniciatīvām.

Pieredzes apmaiņas brauciena prezentācijas:

Regional Council of Southwest Finland as a regional planning authority A Region of Sustainable Partnerships Southwest Finland’s Regional Strategy 2040+, Regional Scheme 2040+, Regional Programme 2022-2025, Smart Specialisation Strategy 2021-2027

Par projektu

Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar asociāciju “Klaipēdas reģions” īsteno Latvijas un Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu Nr. LLI 431 SMART PLANNING jeb “Starpreģionu sadarbība ilgtspējīgai, integrētai un viedai plānošanai” (Viedā plānošana). Projekta mērķis ir stiprināt vietējo un reģionāla līmeņa ieinteresēto pušu kapacitāti telpiskajā un attīstības plānošanā, integrējot pārrobežu perspektīvu stratēģiskajā plānošanā, lai veicinātu saskaņotu attīstību un produktīvu pārrobežu sadarbību.

Plašāka informācija par projektu un tā aktivitātēm pieejama Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā.

Projekta aktivitātes tiek īstenotas ar Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam atbalstu.

Informāciju sagatavoja
Kurzemes plānošanas reģiona
Projekta “Smart Planning” komanda

Šī informācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.