Ar izglītojošu semināru par saldūdeņu biotopiem un ezeru apsaimniekošanu, pārvaldību un ar to saistītajiem jautājumiem noslēdzas Kurzemes plānošanas reģiona un tā astoņu partneru vairāk nekā divus gadus kopīgi īstenotais Interreg Latvijas – Lietuvas programmas projekts Nr.LLI-449 “Ezeru pārvaldība un apsaimniekošana Kurzemē un Ziemeļlietuvā” (LIVE LAKE). Divu dienu seminārs ezeru apsaimniekotājiem notika 23.-24.maijā, viesnīcā USMA SPA, Usmas pag., Ventspils novadā un pulcēja vairāk kā 50 dalībiekus.

Semināra prezentācijas:

Informācija par Live Lake projektu. L.Kokaine, Kurzemes plānošanas reģions Saldūdeņu biotopi un to apsaimniekošana. L.Uzule, sugu un biotopu eksperte Ezeru un upju biotopu atjaunošanas prakse – Rāznas un Vaidavas ezera, un Ventas upes piemērs. I.Hoņavko, Dabas aizsardzības pārvalde Ezera apsaimniekošanas pasākumi un to ietekme uz ūdensputnu populāciju - Engures ezera piemērs. R.Šiliņš, Engures ezera dabas parka fonds

Ezera apsaimniekošana, Usmas ezera pieredzes stāsts. G.Šķesters, Ventspils novada pašvaldība Sapropeļa resursi Latvijā un to izmantošanas potenciāls. I.Vircava, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte Mikroplastmasas piesārņojums lielākajās Latvijas upēs, izmaiņas sezonas laikā. I.Dimante Deimantoviča, Latvijas Hidroekoloģijas institūts Tīklošanās centra izveide Baltijas jūras tūrisma reģionu ezeru aizsardzības interešu grupām – Lakes Connect projekts. V.Budurkovska, Latvijas Hidroekoloģijas institūts Dabas Māja - Zinātnes un izglītības inovāciju centra /ZIIC pieredze vides izglītībā. S.Više, ZIIC Saldūdeņu apsaimniekošanas plānošana Latvijā. L. Puncule, SIA Saldūdeņu risinājumi Ventas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāns kā instruments ūdeņu kvalitātes uzlabošanai. L. Fībiga, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Izaicinājumi pārrobežu ezeru apsaimniekošanā - TRANSWAT pieredze. I. Kokorīte, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs LIFE GoodWater IP projekts - rīks praktiskai ūdeņu apsaimniekošanai. L. Fībiga, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Publisko ūdeņu nomas normatīvais regulējums. E.Kāpostiņš, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija VARAM galvenie darbi 2023. gadā ūdeņu apsaimniekošanas jomā. L.Jukāme – Ķerus, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Projekta LIVE LAKE ietvaros vairākiem Kurzemes ezeriem – Durbes, Usmas, Puzes un Sasmakas ezeriem – izstrādāti ezeru ekspluatācijas noteikumi, bet dabas liegumam “Tosmare” ir izstrādāts un apstiprināts dabas aizsardzības plāns. Savukārt Plateļu ezeram Lietuvā ir izstrādāts plāns ūdens kvalitātes uzlabošanai.

Tāpat desmit ezeru apsaimniekošanas uzlabošanai gan Latvijā gan Lietuvā veikti dažādi pasākumi, tai skaitā, aizaugumu tīrīšana, krastu atbrīvošana no atkritumiem, niedrāju apsaimniekošana, navigācijas aprīkojuma iegāde, novērošanas kameru sistēmas uzstādīšana un citas aktivitātes. Būšenieku, Tosmares, kā arī Kirkilai karsta ezeros Lietuvā ir veikti biotopu apsaimniekošanas pasākumi. Tāšu, Cieceres, Remtes, Brocēnu, Plateļu un Usmas ezeram ir iegādāts niedru pļaušanas aprīkojums un uzsākta niedrāju apsaimniekošana. Lai mazinātu aizaugumu un uzlabotu ekoloģisko situāciju, ir veikta Dzirnavu dīķa tīrīšana uz Tebras upes Aizputes pilsētā. Širvēna ezerā Lietuvā tika organizētas talkas krastu atbrīvošanai no atkritumiem. Tosmares un Plateļu ezeram ir iegādāti un uzstādīti ūdens līmeņa mērītāji gruntsūdens līmeņa svārstību mērīšanai. Cieceres ezerā ir uzstādīts navigācijas aprīkojums – bojas un navigācijas zīmes. Moricsalas dabas rezervātā Usmas ezerā ir uzstādīta novērošanas kameru sistēma, kā arī iegādāts aprīkojums, lai nodrošinātu monitoringu Usmas ezera akvatorijā Moricsalā. Sasmakas ezerā ir rekonstruētas slūžas.

Papildu dažādām ar ezeru apsaimniekošanu saistītām aktivitātēm, projekta ietvaros notika arī izglītojoši pasākumi, tai skaitā izglītojoša kampaņa skolās fosfora un slāpekļa izmantošanas ierobežošanai. Tika organizēta un lielu atsaucību bērnu un jauniešu vidū guva arī izglītojoša kampaņa par abiniekiem “Misija – KRUPIS. Izglāb princi!”, kas pievērsa sabiedrības uzmanību abinieku izzušanai. Izveidota ceļojošā pārvietojama izstāde “Dzīvība ezerā” par ezeru attīstību un dabas vērtībām. Dabas aizsardzības pārvalde izveidojusi arī izglītojošu programmu un metodiskos materiālus ezeru ekosistēmu iepazīšanai. Biržu reģionālajā parkā Lietuvā ir izveidota vides izglītības istaba ar aprīkojumu, interaktīvām spēlēm un laboratorijas aprīkojumu.

Projekta rezultātā ir paaugstināta iesaistīto partneru kapacitāte veikt dabas resursu apsaimniekošanu, nodrošinot gan ieguldījumus infrastruktūrā, gan jaunas zināšanas, gan uzlabojot teritoriju pārvaldību.

Par projektu LIVE LAKE:

Projekts “Ezeru pārvaldība un apsaimniekošana Kurzemē un Ziemeļlietuvā” (akronīms – LIVE LAKE, Nr.LLI-449) tiek īstenots Interreg Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ietvaros no 01.03.2021. – 31.05.2023. Projekta kopējās izmaksas ir 981 750 EUR, projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 834 490 EUR.

Projekta mērķis ir uzlabot ezeru resursu apsaimniekošanu un pārvaldību.

Projekta vadošais partneris ir Kurzemes plānošanas reģions, sadarbībā ar 7 partneriem no Latvijas un Lietuvas. Projekts aptver desmit ezerus un vienu ūdenstilpni Kurzemē, un trīs ezerus Ziemeļlietuvā, vairāk informācijas par projektā iekļautajiem ezeriem: https://latlit.eu/supported-projects/?project=21216.

Vairāk par projektu var uzzināt mājas lapā: https://www.kurzemesregions.lv/projekti/vides-aizsardziba/live-lake/

Informāciju sagatavoja:

Ligita Kokaine
Projekta vadītāja

e-pasts: ligita.kokaine@kurzemesregions.lv

tālrunis: + 371 26586604