Interreg pārrobežu sadarbības programmas – Baltijas jūras reģiona un Igaunijas – Latvijas programma – šī gada jūnija beigās paziņojušas rezultātus projektu konkursiem, kas bija izsludināti gada pirmajā pusē. Esam priecīgi, ka arī Kurzemes plānošanas reģionam kopā ar partneriem dota iespēja īstenot septiņus projektus Kurzemes attīstībai, kā arī iekļauties sadarbības tīklojumos Baltijas jūras reģionā.

Baltijas jūras reģiona pārrobežu programmas 2021. – 2027. gadam ietvaros apstiprināti divi Kurzemes plānošanas reģiona un tā partneru iesniegtie projekti:

 • Light in the Dark – tūrisma veicināšana piekrastē arī nesezonā;
 • RESIST – sociālās inovācijas uzņēmējdarbības atbalstam.

2023.gada 19.-20.jūnijā Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2021.-2027.gadam Uzraudzības komiteja kopumā atlasīja 24 projektus finansējuma piešķiršanai pamatprojektu 2.konkursā. Projekti tiks finansēti no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem un Norvēģijas nacionālā finansējuma inovāciju, vides un klimata pārmaiņu jomās. Plašāka informācija par atlasītajiem projektiem pieejama Pārrobežu programmas mājas lapā.

Igaunijas – Latvijas pārrobežu programmas 2021. – 2027. gadam ietvaros Kurzemes plānošanas reģions kopā ar partneriem saņēmis iespēju īstenot piecus kopīgi sagatavotos projektus:

 • Prioritātē: Vairāk sadarbības pārrobežu reģionos un kopīgu pakalpojumu attīstība:
  • Harbours and PPP – atkrastes vēju parki un to apkalpošanas iespēja divās Kurzemes ostā.
 • Prioritātē: Pieejamāka un ilgtspējīga pārrobežu tūrisma pieredze:
  • Access Routes – pieejamo dabas taku tīkla attīstība;
  • Accessible Hiking Trails – Jūrtakas pieejamības uzlabošana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;
  • Garden pearls II – apkopota informācija par Kurzemē tūrismam pieejamajam skaistākajiem daiļdārziem, kā arī cilvēkiem ar invaliditāti uzlabota pieejamība Brocēnu Mežaparkam un radīts virtuāls risinājums Sabiles vīna kalna apskatei;
  • Green Railway II – bijušo dzelzceļa līniju izmantošana tūrisma maršrutu veidošanai.

Kopumā Pārrobežu programmas Uzraudzības komiteja 2023. gada 20. jūnijā apstiprināja 26 projektus Igaunijas – Latvijas programmā 2021.-2027. gadam, kuri bija iesniegti atlasē. Projektus varēja iesniegt laika posmā no 2022. gada 7. novembra līdz 2023. gada 15. februārim. Pavisam kopā tika saņemti 33 projektu pieteikumi. Kopējais finansējums apstiprinātajiem projektiem ir 10 675 167,54 Euro. Plašāka informācija par visiem apstiprinātajiem projektiem pieejama Pārrobežu programmas mājas lapā.

Drīzumā Kurzemes plānošanas reģions kopā ar projektu partneriem uzsāks darbu pie jauno projektu īstenošanas.

Šogad Kurzemes plānošanas reģions jau uzsācis vairāku citu projektu īstenošanu ar Eiropas Savienības finansējuma atbalstu:

 • Janvāra sākumā sākās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas projekta “WaterMan” īstenošana. Tā ietvaros tiek veicināta ūdens atkārtota izmantošana, tādējādi papildinot ūdens apsaimniekošanu ar jaunu elementu, kas var padarīt ūdensapgādi noturīgāku pret klimata pārmaiņām. “WaterMan” projekts nodrošinās ar zināšanām un rīkiem, lai izstrādātu stratēģiskas pieejas un īstenotu konkrētus pasākumus, lai ieviestu ūdens atkārtotu izmantošanu praksē.
 • Janvārī arī tika uzsākts darbs pie projekta “Integrētas pārvaldības veicināšana piekrastē, ilgtspējīgi izmantojot dabas un sociālo kapitālu” (BALTIC SEA2LAND) īstenošanas. Arī šis projekts saņēmis finansējumu Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas ietvaros, lai līdzsvarotu “Zilās” ekonomikas sektoru (piemēram, tūrisms, enerģētika, zivsaimniecība), dabas aizsardzības un vietējo kopienu intereses, tādējādi veicinot integrētu un iekļaujošu piekrastes pārvaldību (tajā skaitā telpisko datu pārvaldību un harmonizāciju Baltijas jūras reģiona dažādiem pārvaldes līmeņiem un interešu grupām);
 • Februārī ES izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus + 2021. – 2027. gadam atbalstu tika uzsākts projekts “Koučings nākotnes sadarbībai”, kā ietvaros tiek attīstīts efektīvs komandas darbs un sadarbības prasmes Kurzemes plānošanas reģiona darbiniekiem, pašvaldību pieaugušo izglītības koordinatoriem un pašvaldību speciālistiem, apgūstot koučinga metodes un tehnikas.
 • Maijā, piesaistot Atveseļošanas fonda finansējumu un valsts budžeta līdzekļus, tika uzsākts projekts “Pašvaldību kapacitātes stiprināšana to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai”. Tā mērķis ir celt pašvaldību kapacitāti to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai administratīvi teritoriālās reformas kontekstā, lai tās spētu nodrošināt tām likumos noteikto autonomo funkciju izpildi salīdzināmā kvalitātē un pieejamībā, kā arī spētu sniegt iedzīvotājiem kvalitatīvus pakalpojumus par samērīgām izmaksām atbilstoši aktuālajām demogrāfiskajām tendencēm.

 Par Kurzemes plānošanas reģionu

Kurzemes plānošanas reģions ir viens no pieciem plānošanas reģioniem, kas izveidots 2006. gada jūnijā ar mērķi – nodrošināt reģiona attīstības plānošanu, koordināciju, pašvaldību un citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbību. To veido 8 pašvaldības  – 2 valstspilsētas – Liepāja un Ventspils – un 6 novadi – Dienvidkurzemes, Kuldīgas, Saldus, Talsu, Tukuma un Ventspils novads.

Vairāk par Kurzemes plānošanas reģionu, tā funkcijām un īstenotajiem projektiem var uzzināt: www.kurzemesregions.lv

Papildu informācijai par jaunajiem projektiem:

Aiga Meri,
Kurzemes plānošanas reģiona
Projektu nodaļas vadītāja
e-pasts: aiga.meri@kurzemesregions.lv

Informāciju sagatavoja:

Laura Homka,
Kurzemes plānošanas reģiona
sabiedrisko attiecību speciāliste
e-pasts: laura.homka@kurzemesregions.lv