Kurzemes plānošanas reģiona Sabiedriskā transporta nodaļas darbības mērķis ir nodrošināt Kurzemes reģiona iedzīvotājiem pieejamus un kvalitatīvus sabiedriskā transporta pakalpojumus.

Nodaļas funkcijas

 • Sadarboties ar Autotransporta direkciju Kurzemes plānošanas reģiona maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutu izstrādē un plānošanā;
 • Sniegt priekšlikumus Satiksmes ministrijas izveidotajai Sabiedriskā transporta padomei attiecībā uz maršrutu tīkla pārzināšanu;
 • Sagatavot priekšlikumus un atzinumus par sabiedriskā transporta pakalpojumu tarifu un to izmaiņu projektiem;
 • Atbilstoši Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumam pildīt ar Sabiedriskā transporta padomes lēmumiem uzdotus uzdevumus;
 • Sagatavot un analizēt nepieciešamo informāciju Kurzemes reģiona pārstāvja darbībai Sabiedriskā transporta padomes sastāvā;
 • Noskaidrot un apkopot plānošanas reģionā ietilpstošo pašvaldību un iedzīvotāju viedokļus par maršrutu tīklu attiecīgajā plānošanas reģiona teritorijā;
 • Apsekot pieturvietas plānošanas reģiona teritorijā un sniegt priekšlikumus par to nepieciešamību, izbūvi un iekļaušanu maršrutu kustības sarakstos vai maršrutu aprakstos;
 • Veikt datu ievadi un aktualizāciju Autotransporta direkcijas uzturētajā Sabiedriskā transporta informācijas un finanšu statistikas sistēmā (STIFSS) par Kurzemes reģiona pieturvietām;
 • Sagatavot un iesniegt Kurzemes plānošanas reģiona Autoceļu un sabiedriskā transporta komisijai lēmuma projektus jautājumus par Kurzemes plānošanas reģiona reģionālās nozīmes maršrutu tīklu;
 • Apkopot un analizēt informāciju par pašvaldību organizētajiem skolēnu pārvadājumiem Kurzemes plānošanas reģionā;
 • Atbilstoši kompetencei izvērtēt un sniegt atzinumus par citu publiskās pārvaldes institūciju sagatavotajiem dokumentu un normatīvo aktu projektiem;
 • Pārstāvēt Kurzemes plānošanas reģionu institūcijās, institūciju darba grupās un sanāksmēs;
 • Sadarboties ar valsts pārvaldes institūcijām, pašvaldībām, plānošanas reģioniem, starptautiskām institūcijām, juridiskām un fiziskām personām sabiedriskā transporta pakalpojumu jomā;
 • Izskatīt juridisku un fizisku personu iesniegumus un sniedz atbildes un atzinumus;
 • Informēt sabiedrību par sabiedriskā transporta pakalpojumu jautājumiem;
 • Nodrošināt Kurzemes plānošanas reģiona Autoceļu un sabiedriskā transporta komisijas darbu, tās darba nodrošināšanai nepieciešamās informācijas sniegšanu un organizatorisko un tehnisko apkalpošanu;
Induļa Ozoliņa foto

Indulis Ozoliņš
Sabiedrisk;a transporta tīkla plānotājs

e-pasts: indulis.ozolins@kurzemesregions.lv
Mob.t. +371 29536560 

 

Sabiedriskā transporta nodaļas adrese: Meldru iela 1, Liepāja, LV-3401

Korespondences adrese: 
Valguma iela 4A, Rīga, LV-1048

Saistītie raksti