Kurzemes plānošanas reģiona Sabiedriskā transporta nodaļas darbības mērķis ir nodrošināt Kurzemes reģiona iedzīvotājiem pieejamus un kvalitatīvus sabiedriskā transporta pakalpojumus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Nodaļas funkcijas

 • Sadarboties ar Autotransporta direkciju Kurzemes plānošanas reģiona maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutu izstrādē un plānošanā;
 • Sniegt priekšlikumus Satiksmes ministrijas izveidotajai Sabiedriskā transporta padomei attiecībā uz maršrutu tīkla pārzināšanu;
 • Sagatavot priekšlikumus un atzinumus par sabiedriskā transporta pakalpojumu tarifu un to izmaiņu projektiem;
 • Atbilstoši Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumam pildīt ar Sabiedriskā transporta padomes lēmumiem uzdotus uzdevumus;
 • Sagatavot un analizēt nepieciešamo informāciju Kurzemes reģiona pārstāvja darbībai Sabiedriskā transporta padomes sastāvā;
 • Noskaidrot un apkopot plānošanas reģionā ietilpstošo pašvaldību un iedzīvotāju viedokļus par maršrutu tīklu attiecīgajā plānošanas reģiona teritorijā;
 • Apsekot pieturvietas plānošanas reģiona teritorijā un sniegt priekšlikumus par to nepieciešamību, izbūvi un iekļaušanu maršrutu kustības sarakstos vai maršrutu aprakstos;
 • Veikt datu ievadi un aktualizāciju Autotransporta direkcijas uzturētajā Sabiedriskā transporta informācijas un finanšu statistikas sistēmā (STIFSS) par Kurzemes reģiona pieturvietām;
 • Sagatavot un iesniegt Kurzemes plānošanas reģiona Autoceļu un sabiedriskā transporta komisijai lēmuma projektus jautājumus par Kurzemes plānošanas reģiona reģionālās nozīmes maršrutu tīklu;
 • Apkopot un analizēt informāciju par pašvaldību organizētajiem skolēnu pārvadājumiem Kurzemes plānošanas reģionā;
 • Atbilstoši kompetencei izvērtēt un sniegt atzinumus par citu publiskās pārvaldes institūciju sagatavotajiem dokumentu un normatīvo aktu projektiem;
 • Pārstāvēt Kurzemes plānošanas reģionu institūcijās, institūciju darba grupās un sanāksmēs;
 • Sadarboties ar valsts pārvaldes institūcijām, pašvaldībām, plānošanas reģioniem, starptautiskām institūcijām, juridiskām un fiziskām personām sabiedriskā transporta pakalpojumu jomā;
 • Izskatīt juridisku un fizisku personu iesniegumus un sniedz atbildes un atzinumus;
 • Informēt sabiedrību par sabiedriskā transporta pakalpojumu jautājumiem;
 • Nodrošināt Kurzemes plānošanas reģiona Autoceļu un sabiedriskā transporta komisijas darbu, tās darba nodrošināšanai nepieciešamās informācijas sniegšanu un organizatorisko un tehnisko apkalpošanu;

Korespondences adrese: 
Valguma iela 4A, Rīga, LV-1048
Mājas lapa: www.kurzemesregions.lv

Vaira Brūdere
Nodaļas vadītāja/tīkla plānotāja

Atbildīga par šādām teritorijām: Alsungas, Brocēnu, Kuldīgas, Saldus, Skrundas, Talsu, Rojas, Ventspils un Dundagas novadiem
e-pasts: vaira.brudere@kurzemesregions.lv
Tālr. 67331492, Mob.t. 29426224

Indulis Ozoliņš
Tīkla plānotājs

Atbildīgs par šādām teritorijām: Aizputes, Durbes, Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rucavas, Vaiņodes novadi
e-pasts: indulis.ozolins@kurzemesregions.lv
Mob.t. 29536560 

Saistītie raksti