Š.g. 20.-21.maijā, Nīcas novadā, Kurzemes plānošanas reģions kopā ar 3 NatAc projekta partneriem (Igaunijas Vides pārvaldi, Rietumigaunijas Tūrisma asociāciju, Somijas Parku un Dabas pārvaldi (Metsähallitus)), kā arī NVO Apeirons un Igaunijas Cilvēku ar īpašām vajadzības apvienības pārstāvjiem organizēja pirmo projekta partneru sanāksmi.

Partneri vienojās par kopīgajiem projekta vadības un sadarbības principiem (projekta koordinēšanas grupas un projekta uzraudzības grupas izveidi, katra partnera atbildības jomām, sanāksmju grafiku, atskaitīšanās kārtību), publicitātes prasībām un sasniedzamajiem rezultātiem katrā periodā.

Projekta pirmajā periodā (maijs – oktobris) infrastruktūras pasākumu attīstības ietvaros paredzēts uzsākt darbu piecos no 14 projekta objektiem:

  • Skrundas pastaigu takā gar Ventas upi, kur paredzēts uzstādīt cilvēkiem ar īpašām vajadzībām pieejamu sauso tualeti;
  • Būšnieku ezera takā, kur paredzēts uzstādīt cilvēkiem ar īpašām vajadzībām pieejamu sauso tualeti, uzstādīt apmales ezera laipā, kā arī atpūtas soliņus gar taku;
  • Paralepa takā Haapsalu pilsētā Igaunijā, kur paredzēts uzstādīt divas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām pieejamas tualetes;
  • Paliveres veselības takā Lääne-Nigula pagastā, kur paredzēts veikt takas rekonstrukcijas darbus, kā arī uzstādīt atpūtas soliņus;
  • Piekrastes gājēju takā Lääneranna apgabalā, kur paredzēti taktilās takas un autostāvvietas rekonstrukcijas darbi, kā arī  2 cilvēkiem ar īpašām vajadzībām pieejamu sauso tualešu uzstādīšana.

Tāpat pirmajā periodā sadarbībā ar vides pieejamības ekspertiem no visām trīs partnervalstīm plānots uzsākt vides pieejamības pārbaudes lapas izstrādi, kas kalpos par labu palīgu visām pašvaldībām, uzņēmējiem un citiem, kas iesaistīti dabas taku izveidē un uzturēšanā, ar mērķi palīdzēt izprast un atrast efektīvākos vides pieejamības risinājumus.

Pirmajā periodā tiks uzsākta arī darba un laika ziņā apjomīgā, bet ārkārtīgi nozīmīgā projekta aktivitāte, kas saistīta ar visu pieejamo dabas taku apzināšanu un apsekošanu Centrālbaltijas pamatreģionā Latvijā, Igaunijā un Somijā. Šī aktivitāte ilgs visa projekta garumā un tās rezultātā taps galvenais projekta rezultāts – pieejamo dabas taku ceļvedis un pieejamo dabas taku mājaslapa.

Sanāksmes pirmās dienas noslēgumā Liepājas Domes pārstāves E.Tolmačovas pavadībā partneri apmeklēja arī Liepājas Domi, Liepājas pludmali, projekta objektu – Zirgu salas taku un Liepājas pilsētu, kur Liepāja Domes pārstāve iepazīstināja partnerus ar Liepājas pilsētas paveikto un plānoto vides pieejamības veicināšanas kontekstā. Savukārt otrās dienas noslēgumā Liepājas Neredzīgo biedrības vadītāja M. Ceiruļa vadībā partneri apmeklēja Liepājas Neredzīgo biedrības rehabilitācijas centru “Dvēseles veldzes dārzs”, kur M.Ceirulis iepazīstināja ar Liepājas Neredzīgo biedrības darbības virzieniem, rehabilitācijas centra sniegtajiem pakalpojumiem un centrā esošajām pieejamajām dabas takām.

Projekta aktivitātes tiek īstenotas ar Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam atbalstu.

Sanāksmes prezentācijas

Kurzeme planning region: project management and overall activities Metsähallitus: Finnish activities in project Estonian Environmental Board: toolbox development Apeirons: NGO profile NGO West-Estonia Tourism activities in the project

Informāciju sagatavoja:
Projekta vadītāja
Alise Lūse
Tālrunis: 26567874, alise.luse@kurzemesregions.lv