Saskaņošanai pašvaldībām nodots Kurzemes reģiona DI plāns 2017. – 2020. gadam

Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros ir izstrādāta Kurzemes plānošanas reģiona (KPR) deinstitucionalizācijas (DI) plāna 2017.-2020. gadam galīgā redakcija un 17.01.2018. nodota saskaņošanai visām 20 Kurzemes pašvaldībām. Pielikums: Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam galīgā redakcija Pielikumi Nr.1 – Nr.14. Pielikums: Liepājas pilsētas domes sociālā dienesta bērnunama reorganizācijas plāns Pielikums: Sociālās aprūpes nama „Selga” reorganizācijas plāns Pielikums:

Kuldīgā tiekas projekta „Kurzeme visiem” partneri

Lai pārrunātu projekta aktualitātes un tālāko rīcību projekta ieviešanā, 2017.gada 6.decembrī Kuldīgā tikās partneri gan no pašvaldībām, gan Valsts sociālā aprūpes centra „Kurzeme”. Partneru galvenā uzmanība tika veltīta jautājumiem par projekta mērķa grupu pārstāvjiem izstrādāto individuālo atbalsta plānu aktualizēšanu, Kurzemes reģiona deinstitucionalizācijas plāna saskaņošanu partnerorganizācijās, kā arī par to sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu sniegšanu, kuru

Kurzemes reģiona pārstāvji iepazīst DI īstenošanas pieredzi Latvijā

Lai iepazītu Latvijā esošo pieredzi sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu (SBSP) sniegšanā, projekta “Kurzeme visiem” ietvaros 29.-30.novembrī tika organizēts pieredzes apmaiņas brauciens pašvaldību, NVO, mediju un sociālo pakalpojumu sniedzēju 30 pārstāvjiem uz 8 vietām Jelgavas, Rīgas un Siguldas pašvaldībās. Kopumā dalībnieki iepazina, kā sociālos pakalpojumus personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) sniedz dienas aprūpes centros,  grupu

Kurzemes reģiona deinstitucionalizācijas plānā piedāvātie risinājumi

Šī gada novembrī Kurzemes iedzīvotājiem tika piedāvāts iepazīties un apspriest Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas  plāna (KPR DI plāns) 2.redakcijā iekļautos risinājumus sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu labākai pieejamībai. Saskaņā ar KPR DI plāna mērķi, ir nepieciešams noteikt Kurzemē īstenojamās rīcības, lai specifiskām iedzīvotāju grupām* nodrošinātu viņu vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus un novērstu nokļūšanu institūcijās. KPR DI

Kurzemes reģiona DI vadības grupa diskutē par deinstitucionalizācijas plānu

16.novembrī Kuldīgā tikās Kurzemes reģiona DI vadības grupa, lai iepazītos ar projekta “Kurzeme visiem” īstenošanas progresu, Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna (KPR DI plāns) 2.redakciju, diskutētu un lemtu par aktuālajiem jautājumiem. Kurzemes reģiona DI vadības grupa Tikšanās sākumā projekta vadītāja Inga Kalniņa klātesošos informēja par esošo situāciju projekta īstenošanā un vadības grupas lomu KPR DI

KPR DI plāna 2.redakcijas sabiedriskā apspriešana pulcē vairāk kā 100 interesentu

2017. gada 1. un 2.novembrī Kuldīgā, Ventspilī un Liepājā notikušas Kurzemes reģiona deinstitucionalizācijas (DI) plāna 2.redakcijas sabiedriskās apspriešanas sanāksmes. Tajās kopumā piedalījās vairāk kā 100 dalībnieku, pārstāvot Kurzemes pašvaldības, ilgstošās aprūpes sniedzējus bērniem un pieaugušajiem, nevalstiskās organizācijas un audžuģimenes. Foto: SIA “SAFEGE BALTIJA” Atklājot sanāksmes, KPR administrācijas vadītāja Evita Dreijere uzsvēra deinstitucionalizācijas procesa un šobrīd

Izstrādāti Kurzemes reģiona bērnu namu reorganizācijas plāni

Projekta „Kurzeme visiem” ietvaros ir izstrādāti reorganizācijas plāni pieciem Kurzemes reģionā esošiem bērnu namiem jeb bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām. To mērķis ir rast risinājumus, kā uzlabot bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu, kuri šobrīd dzīvo un saņem pakalpojumus bērnu namos, dzīves kvalitāti, nodrošinot iespēju tiem saņemt sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus

Aicinājums piedalīties Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksmēs

Kurzemes plānošanas reģions (KPR) aicina iedzīvotājus, nevalstisko organizāciju, sociālo un citu pakalpojumu sniedzējus, pašvaldību un valsts iestāžu pārstāvjus piedalīties KPR deinstitucionalizācijas (DI) plāna 2.redakcijas sabiedriskās apspriešanas sanāksmēs: Kuldīgā        01.11.2017.  plkst. 10:30-12:30   Kuldīgas Kultūras centrā, Raiņa ielā 21, darba kārtība pielikumā Nr.1. Ventspilī      01.11.2017.  plkst. 15:00-17:00   Ventspils bibliotēkā, Akmeņu ielā 2       

Diskutē par infrastruktūras risinājumiem sabiedrībā balstītu pakalpojumu attīstībai Kurzemē

2017.gada 12.oktobrī Kuldīgā Kurzemes pašvaldību vadības, attīstības un/vai plānošanas nodaļu, sociālo dienestu un Kurzemes plānošanas reģiona (KPR) pārstāvji tikās ar Kurzemes reģiona deinstitucionalizācijas (DI) plāna izstrādātāju SIA „SAFEGE Baltija”, lai diskutētu par Kurzemes reģiona DI plānā iekļaujamiem infrastruktūras risinājumiem un to izmaksām sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu (SBSP) attīstībai pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar funkcionāliem

Mazāk pazīstamie risinājumi sabiedrībā balstītu pakalpojumu pieejamībai

Jau vairākus mēnešus Kurzemes reģionā turpinās darbs pie sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sistēmas attīstības un deinstitucionalizācijas (DI) plāna izstrādes. Šobrīd SIA “Safege Baltija” pētnieki sadarbībā ar pašvaldību sociālajiem dienestiem jau ir  noteikuši, kāds atbalsts būs visvairāk nepieciešams katrā pašvaldībā personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT) un bērniem, kas šobrīd uzturas ārpus ģimenes aprūpes iestādēs.