Labklājības ministrija tiekas ar projekta “Kurzeme visiem” ieviesējiem

Š.g. 27. jūnijā Kuldīgā projekta “Kurzeme visiem” ieviesēji – Kurzemes plānošanas reģions, Kurzemes pašvaldības, bērnu nami un VSAC “Kurzeme” tikās ar vadošajiem Labklājības ministrijas darbiniekiem, lai pārrunātu aktualitātes deinstitucionalizācijas (DI) procesa ieviešanā Latvijā, personu ar garīga rakstura traucējumiem nodarbinātības iespējas, pašvaldību aktuālās vajadzības sabiedrībā balstītu pakalpojumu infrastruktūras attīstībai, kā arī lai rastu atbildes uz neskaidrajiem

Sociālie pakalpojumi projekta “Kurzeme visiem” ietvaros

Visi sociālie pakalpojumi, kas būs pieejami projekta “Kurzeme visiem” ietvaros līdz 2022. gadam, ir paredzēti šādām 3 sabiedrības grupām jeb projekta mērķa grupām: bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte, un viņu ģimenēm; pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem; ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un jauniešiem līdz 17 gadu vecumam. Daļu no zemāk aprakstītajiem pakalpojumiem mērķa

Noslēgti sadarbības līgumi ar projekta “Kurzeme visiem” partneriem

Kurzemes plānošanas reģions, atbilstoši  plānotajam, līdz 2016.gada 1.maijam ir noslēdzis sadarbības līgumus ar visiem projekta “Kurzeme visiem” partneriem – 20 Kurzemes pašvaldībām, 4 bērnu sociālās aprūpes centriem (bērnu namiem) un Valsts sociālās aprūpes centru (VSAC) “Kurzeme”. Projekta veiksmīgai ieviešanai īpaši būtisks ir fakts, ka sadarbības līgumus ir parakstījušas visas Kurzemes pašvaldības. Tas veicinās ne tikai

Kurzemes plānošanas reģions līdz 15.maijam gaida pieteikumus iepirkumam par individuālo vajadzību izvērtēšanu

Kurzemes plānošanas reģions līdz 15.maijam gaida pieteikumus iepirkumam “INDIVIDUĀLO VAJADZĪBU IZVĒRTĒŠANAS UN ATBALSTA PLĀNU IZSTRĀDES PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANA PROJEKTA „KURZEME VISIEM” IETVAROS”. Iepirkums sastāv no 3 daļām, uz kurām pretendenti pēc izvēles var iesniegt savus pieteikumus (uz vienu, divām vai visām trim daļām): 1.daļa:“Bērnu individuālo vajadzību izvērtēšanas un individuālo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas plānu izstrādes

Strazdes bērnu nama darbinieki tiekas ar projekta “Kurzeme visiem” vadītāju

Lai Strazdes bērnu nama darbinieki labāk izprastu gaidāmās pārmaiņas bērnu ārpusģimeņu aprūpē, kas Latvijā gaidāmas deinstitucionalizācijas (DI) ietvaros, un spētu savlaicīgi tām sagatavoties, Strazdes bērnu nama vadība uz tikšanos ar darbiniekiem 15.aprīlī aicināja DI projekta  “Kurzeme visiem” vadītāju. Tikšanās laikā piedalījās teju visi bērnu nama darbinieki – gan sociālie aprūpētāji un audzinātāji, gan arī administratīvais

Notikusi pirmā projekta “Kurzeme visiem” reģionālās deinstitucionalizācijas vadības grupas tikšanās

21. aprīlī Kuldīgā notika pirmā projekta “Kurzeme visiem” reģionālās  deinstitucionalizācijas (DI) vadības grupas tikšanās. Tās dalībnieki tika iepazīstināti ar informācijas kopsavilkumu par DI procesu Latvijā kopumā, projekta “Kurzeme visiem” ietvaros plānotajām aktivitātēm, to laika grafiku, sasniedzamajiem rezultātiem un projekta ieviešanas riskiem. projekta “Kurzeme visiem” reģionālās DI vadības grupa 21.04.2016. Dalībnieki pārrunāja šī brīža projekta aktualitātes

Kurzemē tiek sagatavoti sociālo dienestu darbinieki personu ar garīga rakstura traucējumiem izvērtēšanai un atbalsta plānošanai

Labklājības ministrija (LM) aprīlī ir noslēgusi sadarbības līgumus ar 28 pašvaldībām, to vidū ar 4 Kurzemes pašvaldībām,  par 40 sociālā dienesta  darbinieku sagatavošanu un iesaistīšanu personu ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) vajadzību izvērtēšanā un individuālā atbalsta plānošanā, kā arī sociālo dienestu darba attīstībā, tādējādi veicinot kvalitatīva deinstitucionalizācijas procesa ieviešanu Latvijā. No 28 sadarbības pašvaldībām Kurzemi pārstāv

Aicinām darbā projekta vadītāja asistentu

Kurzemes plānošanas reģions 9.2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākuma „Deinstitucionalizācija” projekta „Kurzeme visiem” ietvaros meklē Projekta vadītāja asistentu vadošā partnera aktivitāšu ieviešanai uz laika periodu līdz 2022.gada 31.decembrim. Galvenie amata pienākumi: 1) sadarboties ar Projekta vadītāju un citiem projekta vadības komandas dalībniekiem;

Tiek plānoti jauni sociālie pakalpojumi un atbalsta iespējas Kurzemē

Kopš pagājušā gada nogales Latvijā ir uzsākts deinstitucionalizācijas (DI) process ar mērķi ilgtermiņā radīt tādu sociālo pakalpojumu un atbalsta sistēmu, kas sniedz sabiedrībā balstītus pakalpojumus un maksimāli samazina ilgstošas aprūpes iestādēs esošo personu skaitu. DI Kurzemē tiek īstenots ar ESF līdzfinansējuma palīdzību Kurzemes plānošanas reģiona (KPR) projekta “Kurzeme visiem” ietvaros. Projektu ievieš sadarbībā ar 22 partneriem –

Kuldīgā tiksies deinstitucionalizācijas procesa virzītāji Kurzemē

Kurzemes plānošanas reģions 16.martā Kuldīgā informēs Kurzemes pašvaldību un sociālo aprūpes iestāžu pārstāvjus par aktualitātēm deinstitucionalizācijas (DI) procesa ieviešanā Kurzemē un Latvijā kopumā. Deinstitucionalizācijas procesa ietvaros Latvijā paredzēts radīt tādu sociālo pakalpojumu un atbalsta sistēmu, kas sniedz sabiedrībā balstītus pakalpojumus un maksimāli samazina ilgstošas aprūpes iestādēs esošo personu skaitu. Personas, kas šobrīd atrodas iestādēs, lielākoties nav noteicējas par