Noslēdzies Kurzemes plānošanas reģiona un tā partneru vairāk nekā divus gadus kopīgi īstenotais Interreg Latvijas – Lietuvas programmas projekts Nr.LLI-449 “Ezeru pārvaldība un apsaimniekošana Kurzemē un Ziemeļlietuvā” (LIVE LAKE).

Projekta rezultātā ir paaugstināta iesaistīto partneru kapacitāte veikt ezeru resursu apsaimniekošanu, nodrošinot gan ieguldījumus infrastruktūrā, gan jaunas zināšanas, gan uzlabojot teritoriju pārvaldību.

Kurzemes plānošanas reģions

Kurzemes plānošanas reģions šajā projektā ir bijis vadošais partneris, nodrošinot gan projekta sagatavošanu, gan ieviešanas administrēšanu, kā arī īstenojis pasākumus gan projekta partneru, gan mērķa grupu izglītošanu un pieredzes apmaiņu:

 • Organizēta pieredzes apmaiņas vizīte uz Rāznas un Lubāna ezeriem.
Vairāk par pieredzes apmaiņas vizīti
 • Sadarbojoties ar Žemaitijas nacionālā parka administrāciju Lietuvā, organizēta vides izglītības kampaņa skolās par fosfora un slāpekļa kaitīgo ietekmi uz ezeriem, kampaņā iesaistījās 10 Kurzemes reģiona izglītības iestādes, kurās kopumā nodarbībās piedalījās 251 audzēknis vecuma posmā no 4. līdz 6.klasei. Izstrādāta vides izglītības programma, animācijas filmiņa un mobilā aplikācija Lake Researcher.
Vairāk par vides izglītības kampaņu skolās
 • organizēts 2 dienu izglītojošs seminārs par ezeru pārvaldību un apsaimniekošanu, kurā piedalījušies vairāk kā 50 pārstāvji no pašvaldībām, valsts pārvaldes institūcijām, NVO un zinātnes un izglītības institūcijām.
Vairāk par izglītojošo semināru par ezeru pārvaldību un apsaimniekošanu

Saldus novada pašvaldība

Saldus novada pašvaldība šajā projektā:

 • Iegādājusies niedru pļāvēja komplektu un divas sezonas ir veikusi niedrāju pļaušanu un ūdensaugu izvākšanu Remtes, Cieceres un Brocēnu ezeros;
 • Uzstādījusi kopumā 310 bojas un 15 navigācijas zīmes Cieceres ezerā, lai uzlabotu drošību, norobežojot peldvietas, un ezera ekoloģisko stāvokli, ierobežojot ūdenstransporta kustību un ātrumu.

Talsu novada pašvaldība

Talsu novada pašvaldība šajā projektā:

 • Veikusi Sasmakas ezera slūžu rekonstrukciju;
 • Izstrādājusi un apstiprinājusi ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumus Sasmakas ezeram.
Sasmakas ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumi

Ventspils novada pašvaldība

Ventspils novada pašvaldība šajā projektā:

 • Izstrādājusi un apstiprinājusi ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumus Usmas un Puzes ezeriem;
 • Iegādājusies niedru pļāvēju ar aprīkojumu un divus krūmgriežus Usmas ezera apsaimniekošanai.

Dienvidkurzemes novada pašvaldība

Dienvidkurzemes novada pašvaldība šajā projektā:

 • Iztīrījusi Dzirnavu dīķi uz Tebras upes 3 ha platībā, izsmeļot sedimentus 37000m³ apjomā;
 • Iegādājusies aprīkojumu Tāšu ezera apsaimniekošanai;
 • Izstrādājusi  un apstiprinājusi ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumus Durbes ezeram.
Durbes ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumi

Dabas aizsardzības pārvalde

Dabas aizsardzības pārvalde šajā projektā:

 • Izstrādājusi dabas aizsardzības plānu dabas liegumam “Tosmare”;
Dabas aizsardzības plāns dabas liegumam Tosmare
 • Veikusi pētījumu par piesārņojumu ar atkritumiem daļā no Usmas ezera;
Vairāk informācijas par Pētījumu par piesārņojumu ar atkritumiem daļā no Usmas ezera
 • Izveidojusi videonovērošanas sistēmu Usmas ezera Moricsalas rezervātā ietilpstošās ezera akvatorijas uzraudzībai un iegādājusies dronu rezervāta uzraudzībai;
 • Uzstādījusi gruntsūdens līmeņa mērītājus un uzsākusi ezeru hidroloģiskā režīma novērojumus Tosmares un Usmas ezeros;
 • Organizējusi mediju vizīti Usmas ezerā un Moricsalā saistībā ar rezervāta 110 gadu jubileju 2022.gadā;
Vairāk par DAP organizēto mediju vizīti Usmas ezerā un Moricsalā
 • Veikusi biotopu apsaimniekošanu dabas liegumā “Būšnieku ezera krasts” ES aizsargājamā biotopā 4,5 ha platībā;
 • Veikusi biotopu apsaimniekošanu dabas liegumā “Tosmare” ES aizsargājamā biotopā 20 ha platībā;
Biotopu apsaimniekošana dabas liegumam Tosmare
 • Izstrādājusi izglītojošu programmu un metodiskos materiālus ezeru ekosistēmu iepazīšanai;
Visi projektā izstrādātie metodiskie materiāli
 • Īstenojusi izglītojošu kampaņu abinieku aizsardzībai “Misija krupis. Izglāb princi!”, kur radošo darbu konkursā iesniegti teju divi tūkstoši bērnu un jauniešu darbi, kā arī krupju glābšanā divās sezonās iesaistījušies vairāk kā 100 brīvprātīgo;
Vairāk par izglītojošo kampaņu
 • Izveidojusi ceļojošu pārvietojamu izstādi “Dzīvība ezerā” par ezeru attīstību un dabas vērtībām, projekta laikā tā apceļojusi vairāk kā 10 vietas Latvijā un Lietuvā.

Aukštaitijas aizsargājamo teritoriju administrācija

Aukštaitijas aizsargājamo teritoriju administrācija šajā projektā:

 • Organizējusi divas Širvēna ezera krastu sakopšanas talkas;
 • Iegādājusies krūmgriežus teritoriju apsaimniekošanai Biržu reģionālajā parkā;
 • Veikusi biotopu apsaimniekošanas pasākumus Kirkilai karsta ezeros ~ 7 ha platībā, kā arī uzstādījusi aizsargbarjeras;
 • Izveidojusi vides izglītības istabu Biržu reģionālajā parkā;

Žemaitijas nacionālā parka administrācija

Žemaitijas nacionālā parka administrācija šajā projektā:

 • Izstrādājusi un apstiprinājusi plānu ūdens kvalitātes uzlabošanai Plateļu ezerā;
Plāns ūdens kvalitātes uzlabošanai Plateļu ezerā (lietuviešu valodā)
 • Iegādājusies aprīkojumu niedru plaušanai un uzsākta niedrāju apsaimniekošana Plateļu ezerā;
 • Iegādājusies zemūdens dronu, ar kura palīdzību tiks novērotas izmaiņas ūdens ekosistēmā;
 • Uzstādījusi gruntsūdens līmeņa mērītājus Siberijas purvā hidroloģiskā režīma monitoringam;
 • Organizēta vides izglītības kampaņa skolās par fosfora un slāpekļa kaitīgo ietekmi uz ezeriem, kampaņā iesaistījās 8 Ziemeļleituvas izglītības iestādes, kurās kopumā nodarbībās piedalījās 250 audzēkņi vecuma posmā no 4. līdz 6.klasei.
 • Organizējusi projekta noslēguma konferenci.
Plašāka Informācija par noslēguma konferenci

Par projektu LIVE LAKE:

Projekts “Ezeru pārvaldība un apsaimniekošana Kurzemē un Ziemeļlietuvā” (akronīms – LIVE LAKE, Nr.LLI-449) tiek īstenots Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ietvaros no 01.03.2021. – 31.05.2023, lai uzlabotu ezeru resursu apsaimniekošanu un pārvaldību. Projekta kopējās izmaksas ir 981 750 EUR, projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 834 490 EUR.

Projekta vadošais partneris ir Kurzemes plānošanas reģions, sadarbībā ar septiņiem partneriem no Latvijas un Lietuvas. Projekts aptver desmit ezerus un vienu ūdenstilpni Kurzemē, un trīs ezerus Ziemeļlietuvā. vairāk informācijas par projektā iekļautajiem ezeriem: https://latlit.eu/supported-projects/?project=21216.

Vairāk par projektu var uzzināt mājas lapā: https://www.kurzemesregions.lv/projekti/vides-aizsardziba/live-lake/

Informāciju sagatavoja:

Ligita Kokaine
Projekta vadītāja

e-pasts: ligita.kokaine@kurzemesregions.lv

tālrunis: + 371 26586604