Mērķis
Uzlabot Centrālā Baltijas jūras reģiona lauku apvidos dzīvojošo jauniešu nodarbinātības iespējas tūrisma, viesmīlības un ēdināšanas nozarēm, kuru sociālā loma jauniešu iesaistīšanai darba tirgū ir ļoti svarīga. Tas mudinās jauniešus veidot savu karjeru šajās nozarēs ilgtermiņā, nedodoties prom uz ārzemēm un meklēt darbu izglītībai neatbilstošā nozarē.
Projekts paaugstina jauniešu konkurētspēju darba tirgū, sniedzot viņiem dažādus, mērķtiecīgus darba tirgus pakalpojumus.

 Īstenošanas laiks
1.08.2023. – 31.10.2025.

 Finansējums
€ 781 772,60 (t.sk. Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļi € 625 418,06), no kā KPR projekta budžets € 120 392,22.

 Projekta vadītāja
Aija Neilande
Tālrunis: 26147139;        aija.neilande@kurzemesregions.lv

vairāk par projektu